T.C.

ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI

ÖZEL ALP KOLEJİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

 

2019-2023  

STRATEJİK PLAN

 

 

“ Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet’i biz kurduk, O’nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz.”

İSTİKLAL MARŞI

 

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl…
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddım var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
“Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hak’ın…
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

 

Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, İlâhi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerihamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!
                       

                                    Mehmet Akif ERSOY

GENÇLİĞE HİTABE

 

Ey Türk Gençliği!

 

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir.İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî bedhahlarınolacaktır. Bir gün, istiklâl ve Cumhuriyet’i müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmakiçin, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait,çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyet’ine kastedecekdüşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren vehile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün ordularıdağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elimve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet vehatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini,müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtapdüşmüş olabilir.

 

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve

Cumhuriyet’ini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

 

 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

20 Ekim 1927

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER SAYFA

NO

SUNUŞ 6
STRATEJİK PLANLAMA 7
I.BÖLÜM ÖZEL ALP KOLEJİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

9
A. STRATEJİK PLAN MODELİ 10
B.STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI 11
  B.1.Yasal Çerçeve 12
  B.2. Hazırlık Dönemi 13
  B.3. Eğitim Dönemi 14
  B.4. Planın Hazırlanması 14
  B.5. Planın Uygulanması, İzleme Ve Değerlendirme 15
  B.6. Stratejik Plan Çalışmaları Çerçevesinde Gerçekleştirilen Diğer Faaliyetler 15
II. BÖLÜMDURUM ANALİZİ 16
A. Tarihçe 17
B. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 18
C. Paydaş Analizi 19
  C.1.İç Paydaşlarımız 19
  C.2.Dış Paydaşlarımız 19
  C.3.Kurum Paydaşları Çizelgesi 20
D. Kurum İçi Analiz 21
  D.1.Genel Teşkilat Yapısı 21
  D.2.İnsan Kaynakları Hakkında Bilgiler 22
  D.3.Eğitime İlişkin Genel İstatistikî Bilgiler 25
  D.4.Teknolojik Alt Yapı Ve Donanımı 27
  D.5.Faaliyetler 28
  D.6.Finansman 35
E. Çevre Analizi 35
  E.1.Türk Eğitim Sistemi’nin Genel Yapısı 35
  E.2.Eğitimde Yeniden Yapılanma 37
  E.3.Eğitimde Sosyal Diyalog 38
  E.4.Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik Analiz (PEST) 40
  E.5.Stratejik Planın Uygun Hale Getirilmesi 43
F. GZFT Analizi 44
  F.1.Güçlü Yönler 44
  F.2.Zayıf Yönler 45
  F.3.Fırsatlar 45
  F.4.Tehditler 46
III. BÖLÜMGELECEĞİ GELECEĞE YÖNELİM 47
A. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 48
B. Temalar, Stratejik Amaçlar, Hedefler 50
  1.Tema: Eğitim – Öğretim 51
  2.Tema: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 55
  3.Tema: Sosyal veKültürel Faaliyetler 58
  4.Tema: Yönetim – Organizasyon 61
IV. BÖLÜMİZLEME VE DEĞERLENDİRME 68
KAYNAKÇA 70
STRATEJİK EYLEM PLANI 71
STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ 76

 

 

 

 

 

 

 

 

SUNUŞ

Günümüzde çok hızlı gelişen, değişen teknolojilerle bilginin değişim süreci de hızlanmış, bu nedenle başarı için sistemli ve planlı bir çalışma kaçınılmaz olmuştur. Sürekli değişen ve gelişen ortamlarda çağın gerekleri ile uyumlu bir eğitim öğretim anlayışını sistematik bir şekilde devam ettirebilmek, belirlediğimiz stratejileri en etkin şekilde uygulayabilmemiz ile mümkün olacaktır. Başarı iyi bir planlamaya ve bu planın etkin bir şekilde uygulanmasına bağlıdır.

Bir ulusun kalkınmasındaki en önemli etken, çağdaş bir eğitim yapısına sahip olmasıdır. Gelişmiş ülkelerde uzun yıllardır sürdürülmekte olan kaynakların rasyonel bir şekilde kullanımı, eğitimde stratejik planlamayı zorunlu kılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı bu amaçla 2004 yılından itibaren stratejik plan çalışmalarını başlatmıştır. Bu çalışmalar iki nedene bağlıdır. İlk neden, tüm dünyada daha önceden başlayan çağdaşlaşma ve yenileşme çalışmalarıyla uyumlu bir şekilde eğitim alanında da mali, fiziki ve insani kaynaklardan daha verimli ve etkin yararlanarak akademik ve kurumsal gelişmeleri hızlandırmaktır. İkinci neden ise ülkemizde 2004 yılında kabul edilen “performans esaslı bütçeleme sistemine geçilmesidir. Bu sebeple Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak eğitim öğretimde kaliteyi ve başarıyı yakalamak için insan kaynaklarını doğru ve etkin kullanmak, kurumsallaşmak, alt yapı, sosyal faaliyetler, kişilerarası ve kurumlar arası ilişkiyi kapsayan 2019-2023 dönemi stratejik planını hazırlamış bulunmaktayız.

Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak insana değer veren, vicdanlı, merhametli, bilgi ve beceri ile donanmış, ilkeleri olan prensip sahibi sağlık personeli yetiştirmek temel amacımızdır.

Okulumuza ait bu planın hazırlanmasında her türlü özveriyi gösteren ve sürecin tamamlanmasına katkıda bulunan stratejik planlama ekibinin her bir üyesine teşekkür ediyor, bu planın amacına ulaşması ile okulumuzun başarısının daha da artacağına inanıyor, tüm personelimize başarılar diliyorum.

 

                                                                                                             Osman Cemil KÜÇÜK

                                                                                                                      Okul Müdürü          

 

 STRATEJİK PLANLAMA

 

Bilginin hızla yayıldığı dünyamızda bilginin dağıtıcısı ve yorumlayıcısı olan okullar, hayati bir önem arz etmektedir. Okullar, toplumların kültürel zenginliklerini yaşatması ve çağın gelişmelerine yön vermesi bakımından stratejik öneme sahip örgütlerin başında gelmektedir. Bu nedenle okulların işlevlerini verimli bir şekilde yerine getirmesinde önemli olabilecek faktörlerden biri de okullarda hazırlanan stratejik planlardır.

 

Son yıllarda stratejik planlar, hızlı değişim ve bunun getirdiği sorunlara çözüm üretme

sürecinde sıklıkla kullanılmaktadır. Stratejik planlamanın eğitime uygulanması çabalarının

geleneksel planlamaya alternatif olarak çıktığı görülmektedir (Aksu, 2002; Bircan, 2002).

 

Howze(2000), çalışmasında bir örgütün değişen toplum koşullarına bağlı olarak özellikle ayakta kalıp geleceğe tutunabilmesi için stratejik planlama yapması gerektiğini belirtmiştir.

 

Örgütlerin stratejik plan çerçevesinde, etkili liderlik uygulamaları ve süreç değerlendirmeleri yaptıkları ve kalite belgesi aldıkları ortaya çıkmıştır.

 

Latincede “yol, çizgi” anlamına gelen strateji, Türkçede ise sürdürme, gönderme, götürme, gütme anlamında kullanılmaktadır (Erdem, 1998, 43). Stratejik planlama ise bir örgütün paydaşlarının geleceklerini hayal etme ve bu geleceği başarmak için gereken işlem ve

uygulamaları eleştiren bir süreç olarak tanımlanabilir (Goodstein ve diğerleri, 1993). Strateji, bir başka şekilde örgütün amaç ve hedeflerine nasıl ulaşacağını gösteren kararlar bütünü şeklinde tanımlanmaktadır (DPT, 2006).

 

Örgüt, stratejik planlama ile “gelecekte ne yapacağını” belirlemiş olacaktır. Bu özellikleri ile stratejik plan, yapılacak çalışmalara yön verecek ve önceliklerin tespitine yardımcı olacaktır.

 

Stratejik planlamayı diğer planlardan ayıran en önemli özelliklerden bazıları şunlardır (Eren,2000; Çelik, 1994):

 

 • Uzun süreli olması,
 • Amaç ve işlevlerine göre farklı verilerden oluşması,
 • Uzun süreli amaçları ve ileride meydana gelebilecek sonuçları kapsaması,
 • Çevresel faktörlerin incelenmesine büyük önem vermesi ve yapılacaklar üzerinde ayrıntılıbir biçimde durması.

 

Eğitimde stratejik planlama, eğitim sistemi/okul ve çevresi arasındaki ilişkileri çözümleyerek yön ve amaçların belirlenmesi, örgütün yenileştirilerek etkinlik ve eylem planlarının yapılması ve bu doğrultuda eğitimsel kaynakların yeniden sağlanmasıdır       (Tural, 2000, 76).

 

Özü itibariyle işletme biliminin çatısı altında incelenen ve stratejik yönetim aracı olan

stratejik planlamanın, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kuruluşlarınca hazırlanması yasal zorunluluk haline gelmiştir. 2003 yılından bu yana bazı kamu örgüt ve kuruluşlarında pilot olarak uygulanmaya başlanmış olup 2010 yılına kadar tüm kamuörgüt ve kuruluşlarında stratejik planlamaya geçilmesi öngörülmektedir (DPT, 2003).

 

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız tanımlamalardan hareketle okulumuzun vizyon ve misyonu doğrultusunda, mevcut koşullar ve durumlar göz önünde bulundurularak geleceğe ilişkin çizmesi gerektiği yolu belirlemek ve bu uğurda gerçekleştirilen işlemleri ölçülebilir nitelikli hale getirmek amacıyla bu stratejik planı hazırlama gereksinimi ortaya çıkmıştır.

 

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nun 9’uncu maddesinde belirtilen “Kamu idareleri; Kalkınma Planları, Programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin vizyon ve misyonları oluşturmak, stratejik amaç ve hedeflerini saptamak, performanslarını göstergeler doğrultusunda ölçmek; bu süreci izlemek ve öz değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlanır.” hükmüne ilişkin mevzuata dayanarak Ankara Valiliğine ve  Altındağ Kaymakamlığına bağlı Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlaması doğrultusunda, Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Stratejik Plan hazırlama çalışmalarına başlanmıştır.

 

Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin hazırladığı “Stratejik Planlama”, kurumda her kademede görev yapanların katılımlarını ve kurum yöneticilerinin tam desteğini içeren, sonuç almaya yönelik çabaların bütününü teşkil eder. Bu anlamda paydaşların kurumun vizyonu, misyonu, hedefleri ve performans ölçümlerinin belirlenmesinde aktif rol oynamasını ifade eder. Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Stratejik Planı, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Stratejik Plan’ında olduğu gibi aşağıdaki beş temel soruya yanıt olacak şekilde planlanmıştır.

 

 • NEREDEYİZ?
 • NEREDE OLMAYI İSTİYORUZ?
 • GELİŞMEMİZİ NASIL ÖLÇEBİLİRİZ?
 • HEDEFİMİZE NASIL ULAŞABİLİRİZ?
 • NASIL DENETLEYEBİLİRİZ?

 

Bu sorulara verilecek yanıtlar ve stratejik planın diğer unsurları hazırlayacağımız stratejik planın içeriğini oluşturur. Planlama; amaçların belirlenmesi, bu amaçlara ulaşılacak yöntemlerin hazırlanması, yöntemlerin uygulanması, sonuçların izlenmesi, değişen koşullar çerçevesinde başlangıçta belirlenen aşamaların yeniden düzenlenmesini içeren dinamik bir süreçtir. Bütün stratejik planlarda olduğu gibi, Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin hazırladığı stratejik planın uygulanmasında da kurum çalışanlarının tamamının desteği gerekmektedir.

 

Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Stratejik Planı’nın hazırlanmasında, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı stratejik plan önemli rol oynamıştır. Stratejik planımızın hazırlanmasında, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının “Eğitimde Stratejik Planlama Kılavuzu” ile belirlediği ölçütlere sadık kalınmış; mümkün olan bütün birimlerin katılımı sağlanmaya çalışılmış, tüm değişen koşullar dikkate alınmıştır.

 

Geleceğe ilişkin idealleri olmayan kurumların istedikleri hedeflere ulaşamayacakları açıktır. Stratejik planlamayla, gelişen ve değişen dünya şartlarına ayak uydurmuş oluyoruz. Bundan sonraki aşama, hazırlanan stratejik plan doğrultusunda kendimizi geliştirmemiz ve teknoloji sayesinde de gelişen dünyayı takip ederek gerektiğinde küçük değişiklerle hedeflerimizden şaşmadan stratejik planımızı yeniden düzenlememizdir. Okulumuz, hazırladığı stratejik plan doğrultusunda hareket ederek yaptığı bazı değerlendirmelerle okul gelişimine katkı sağlayacağı inancındadır.

 

 

 

 1.BÖLÜM

  

ÖZEL ALP KOLEJİ

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

STRATEJİK

 

 PLANLAMA SÜRECİ

ÖZEL ALP KOLEJİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

 

Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Stratejik Planı, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış olan “Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu”,“Millî Eğitim Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı”, “Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planı”, “2011-2014 Altındağ İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı” ve “Hacettepe Üniversitesi Stratejik Planı 2007-2011” rehberliğinde hazırlanmıştır.

 

 

 1. ÖZEL ALP KOLEJİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

STRATEJİK PLAN MODELİ

 1. STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI

Stratejik planlama sürecinde yapılan çalışmalar; “Yasal Çerçeve, Hazırlık Dönemi, Eğitim Dönemi, Planın Hazırlanması, Planın Uygulanması, İzleme ve Değerlendirme” olmak üzere beş bölümde toplanmıştır.

 

“Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Stratejik Planı”nın hazırlanmasında aşağıdaki aşamalar izlenmiştir:

 

 • Stratejik Planlama Sürecini Başlatma: Hazırlık Programı, Stratejik Plan Üst Kurulu, Stratejik Planlama Ekibi’nin oluşturulması,
 • Kurumsal Yükümlükleri Tanımlama: Mevzuat analizi, yasal yükümlülüklerin incelenmesi,
 • Kurumsal Vizyon, Misyon ve Temel Değerleri Açığa Çıkarma: Yöneticiler ve sosyal paydaşlar tarafından kurumsal kimliğin tanımlanması,
 • Kurumun Dışsal ve İçsel Çevresini Değerlendirme: Kurumun paydaşlarının belirlenmesi, görüşlerinin alınması, GZFT ve PEST analizlerinin yapılması,
 • Eğitim Sisteminin Stratejik Alanlarının Belirlenmesi: Müdürlük hizmetlerinin “Tema” başlıkları altında gruplandırılması,
 • Stratejik Planın Oluşturulması: Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Stratejik Planlama Ekibi tarafından planın hazırlanması,
 • Stratejik Planı İnceleme: Planın her aşamasında okul çalışanları ve paydaşlarının görüşlerinin alınması,
 • Etkili Bir Hedef Oluşturma: Vizyon, misyon ve temel değerlerin oluşturulması,
 • Uygulama Süreci: Performans programlarının hazırlanması,
 • İzleme ve Değerlendirme: Faaliyet raporları, izleme değerlendirme raporları, gerektiği takdirde stratejik planın güncellenmesi.

 

B.1. YASAL ÇERÇEVE

Kalkınma plan ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlaştırılmasını ve mali kontrolü düzenleme amacıyla oluşturulan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9’uncu maddesinde “Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirilmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlar.” denilmektedir.

 

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzey ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilendirilmiştir.

 

Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan vizyon, misyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemede Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 

Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluş bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

 

“06.01.2006 tarihli ve 2006/9972 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esaslarını içerir.

 

Kamu idarelerinde yeni bir yönetim anlayışının oluşturulması, kamu reformunun temel amaçlarındandır. Milli Eğitim Bakanlığının 2006/55 sayılı genelgesi ile bu reformun, MEB’e bağlı kurumlarda gerçekleşmesi için çalışmalara başlanmıştır.

 

Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planlama Uygulama Yönergesi de Milli Eğitim Bakanlığı Merkez, Taşra ve Yurtdışı Teşkilatı ile MEB’e bağlı okul ve kurumlarda yürütülen stratejik planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasları içerir.

 

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2010/14 sayılı “İlçe Okul ve Kurumlarda Stratejik Plan Yapılmasına ilişkin Genelge”, “Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 10.05.2007 tarihli ve 506/2119 sayılı yazısı”, “Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 18.01.2007 tarihli ve 18 sayılı yazısı”, “Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 17.02.2010 tarihli ve 14431 sayılı İlçe, Okul ve Kurumlarda Stratejik Plan Yapılmasıyla ilgili yazısı”, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yazıları ile Stratejik Planlama ve Yönetimi konusunda ilgili mevzuat doğrultusunda okullarımızda yapılması gerekli olan çalışmalar başlatılmış; 2019 – 2023 yıllarını kapsayacak şekilde Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Stratejik Planı hazırlanmıştır.

 

B.2. HAZIRLIK DÖNEMİ

B.2.1. BAŞLANGIÇ

 

Stratejik planlama sürecine Ankara Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü başkanlığında toplanarak “Stratejik Planlama Ekibi”nin kurulması konusunda yöntem belirlemeleriyle başlanmıştır. Paydaşlarla farklı zamanlarda yapılan toplantılar sonrasında, ilk toplantıda belirlenen yöntemler arasından kurumun yapısına en uygun ve paydaşların büyük çoğunluğu tarafından benimsenen yönteme karar verilmiştir. Buna göre, kurumun hemen her birimini temsil eden kişilerden oluşturulacak olan ekibe katılımda gönüllülük esas alınmıştır.

 

B.2.2. KURULUN OLUŞTURULMASI VE GÖREVLERİ

 

Ankara Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Stratejik Planlama Ekibi oluşturulurken üyelerin gönüllülüğünün yanı sıra birimlerini temsil etme, Toplam Kalite Yönetimi (TKY) konusundaki araştırmaları, bilgi, birikim ve ilgileri de dikkate alınmıştır.

Ekip, ilk toplantısında hangi amaçla kurulduğunu ve stratejik plan hazırlama sürecinde yapılacak işve işlemleri gözden geçirmiş ve kendisine bir görev tanımı oluşturmuştur. Bu görev tanımına göre,aşağıda belirtilen iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere çalışmalarına başlamıştır:

 

 • “Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Stratejik Planı”nın hazırlanması sürecinde gerekli bilgi ve verileri ilgili birimlerden toplamak,
 • Toplanan bilgi ve verileri stratejik plan için işlemek, düzenlemek,
 • Stratejik planlama sürecinde gereken zamanlarda paydaşlara duyurular yapmak,
 • Stratejik planlama sürecinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlamak, resmi yazışmaları yapmak ve raporları hazırlamak,
 • Stratejik planın uygulanmasını izlemek, değerlendirmek ve sonuçlandırmak,
 • Stratejik planda belirlenen performans programının izlenmesini sağlayacak temel göstergeleri ve performans hedeflerinin izlenmesi için ölçme araçlarını geliştirerek süreci raporlaştırmak.

 

ÖZEL ALP KOLEJİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EKİBİ

 

 

Okul Müdürü Osman Cemil KÜÇÜK
Okul Rehber Öğretmeni Feryat BULUT EROĞLU
Sağlık / Meslek Dersleri Öğretmeni Hasan AKCAN
Sağlık / Meslek Dersleri Öğretmeni Nihal BİRİNCİ
Sağlık / Meslek Dersleri Öğretmeni Ayşenur BOSTAN
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Şenay DEMİR
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ebru YEŞİLDAL
Fizik Öğretmeni Ayşe KAMAZ
Biyoloji Öğretmeni Elif Alev ZENGERTAŞ
İngilizce Öğretmeni Seval KILINÇ
Matematik Öğretmeni Damla KÖSECİ
Öğrenci İşleri Personeli Arife AKKAYA
Okul Aile Birliği Başkanı Ercan ŞEKER

 

 

B.3. EĞİTİM DÖNEMİ

         Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Stratejik Planlama Ekibi üyeleri, stratejik planlama konusundaki kaynakları taramış ve yaptıkları araştırmalardan edindikleri bilgileri periyodik olarak yapılan toplantılarda paylaşmışlardır.

 

Gerekli bilgi ve kaynakları edinen stratejik planlama ekibi, “Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Stratejik Planı”nı hazırlamak amacıyla iş bölümü yaparak çalışmalarına başlamıştır.

 

 

 

B.4. PLANIN HAZIRLANMASI

 

B.4.1. DURUM ANALİZİ

 

Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak “Neredeyiz?” sorusunun cevabını bulmak için iç ve dış paydaşların katılımıyla yapılan mevcut durum analizi, aynı zamanda TKY araç ve teknikleri kullanılarak desteklenmiştir.

 

Bu aşamada, yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi düzenlenmiş, faaliyet alanları ile sunulan ürün ve hizmetler belirlenmiştir. Paydaş analizi, kurum içi ve çevre analizi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

 

B.4.2. PLAN UNSURLARININ OLUŞUMU VE PAYLAŞIMI

 

Kurumun belirlemiş olduğu vizyon, misyon ve temel değerlere ait ifadeler, “Nereye ulaşmak istiyoruz?” sorusunu cevaplayabilir olmaları yönünden gözden geçirilmiştir. Bu çalışmanın diğer bir amacı da tüm paydaşlar tarafından anlam farklılığına yol açmayacak şekilde ifadelerin incelenmesi olmuştur. Aynı çalışma, kurumun tüm bireyleri ile farklı zamanlarda yapılan toplantılarda da tekrarlanmıştır. Böylece kurumun tüm paydaşları “Nereye ulaşmak istiyoruz?” sorusunu cevaplayan ve stratejik planın temel alacağı vizyon, misyon ve temel değerler konusunda farkındalıklarını sağlamıştır.

 

 

B.5. PLANIN UYGULANMASI, İZLEME VE DEĞERLENDİRME

 

Stratejik plan hazırlanarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün onayını aldıktan sonra stratejik planın izlenmesi ve değerlendirilmesi sürecinde sonuçların amaç ve hedeflerle kıyaslanarak ölçülmesi, söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılığı ile ilgili analiz çalışmaları yapılacaktır.

 

Hazırlanan stratejik planın tam metni kurum web sitesinde yayımlanacak ve böylece yapılan çalışmaya tüm paydaşların ulaşabilmesi sağlanacaktır.  Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde hizmet alan kişilerin görebileceği yerlere vizyon ve misyon ifadeleri asılacaktır. Süreçle ilgili gelişmeler, yapılacak toplantılarla paydaşlara aktarılacaktır.

 

 

B.6. STRATEJİK PLANÇALIŞMALARIÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLENDİĞER FAALİYETLER

 

         Stratejik plan çalışmaları çerçevesinde sürece yönelik olarak gerçekleştirilen faaliyetler şunlardır:

 

 • İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 23.03.2010 tarih ve 12784 sayılı yazısı gereğince stratejik planlama çalışmalarının planlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Okul Müdürü başkanlığında tüm okul çalışanlarıyla toplantı yapılmıştır.
 • Stratejik Planlama Ekibi kurulmuştur.
 • Stratejik Planlama Ekibi üyelerinin konuyla ilgili bilgi edinmeleri sağlanmıştır.
 • Stratejik planlama sürecinde kullanılacak olan rehber kitap edinilmiştir (Eğitimde Stratejik Planlama, MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2010).
 • İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün stratejik planı, ekip üyelerince incelenmiştir.
 • Stratejik planın temel alacağı vizyon ve misyon ifadeleri hakkında tüm paydaşların farkındalığı sağlanmıştır.

 

 1. BÖLÜM

 

DURUM ANALİZİ

 

 1. TARİHÇE

Okulumuz, 2013-2014 Eğitim Öğretim yılında Özel Alp Koleji Anadolu Sağlık Meslek Lisesi adı altında Hemşirelik ve Acil Sağlık Hizmetleri alanında nitelikli sağlık personeli yetiştirmek amacıyla açılmıştır.

 

Okulumuz, öğrencilerini bir taraftan Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında beceri eğitimi programı uygulayarak alanında kaliteli sağlık personeli olarak yetiştirmeyi amaçlarken diğer taraftan da üniversite sınavlarına hazırlayan bir kurumdur.

 

Okulumuz 2014–2015 Eğitim Öğretim yılı itibariyle sağlık hizmetleri alanında Sağlık Bakım Teknisyenliği ve Hemşire Yardımcılığı dallarında öğrenci almaya devam etmektedir.

 

Okulumuzda 18 derslik, 1 Hemşirelik Laboratuvarı, 1 ATT Laboratuvarı,                    3 Laboratuvar (Biyoloji, Fizik ve Kimya), 1 Kütüphane, 2 Çok Amaçlı Salon bulunmaktadır.

 

Okulumuzda basketbol, voleybol, masa tenisi ve satranç dallarında sportif faaliyetlere katılım olmakta ve başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

 

Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz kazandıkları yeterlikler doğrultusunda hastanelerin bütün birimlerinde (üniversite, devlet, özel),  komuta kontrol merkezleri (acil yardım istasyonları, hava ambulansları), özel ambulans servisleri gibi kurumlarda istihdam edilmektedir. Ayrıca mezunlarımız sınavsız geçiş hakkı ile ön lisans programlarına, üniversite sınavı ile alanlarının devamı niteliğindeki lisans programlarına ek puanla yerleşebilmektedir.

 

Okulun Alanları / Bölümleri

Açıldığı Tarih Alanlar / Bölümler
2013 Hemşirelik
2013 Acil Sağlık Hizmetleri
2014 Hemşire Yardımcılığı
2014 Sağlık Bakım Teknisyenliği

 

 

 

 

 

B.Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE MEVZUAT ANALİZİ

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir eğitim kurumu olarak Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi aşağıda belirtilen yasal mevzuat ve bu mevzuatın kendisine verdiği yasal yükümlülüklerin bilinciyle öğrenci yetiştirerek ülkeye hizmet etmektedir:

 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • 06.1973 tarih 141574 RG, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
 • 04.1992 tarih 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu
 • 06.1986 tarih 19139 RG, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
 • 02.2007 tarih 26434 RG, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
 • 04.1928 tarih863RG, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
 • 06.2003 tarih 25134 RG, 4857 sayılı İş Kanunu
 • 03.1954 tarih 6283 RG, 8647 sayılı Hemşirelik Kanunu
 • 09.2011 tarih 28054 RG, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 • 11.2011 tarih 28103 RG, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 • Milli Eğitim Şura Kararları
 • MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış olan öğretim programlarını uygulama esasları ile ilgili kurul kararları
 • Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
 • 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği
 • Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
 • 09.2008 tarih 27003 RG, 3308 sayılı Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği
 • 05.2000 tarih 24046 RG, Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği
 • 03.2010 tarih 27515 RG, Hemşirelik Yönetmeliği
 • 11.2014 tarih 29209 RG,İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
 • Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi
 • Milli Eğitim Bakanlığı ve bakanlığa bağlı kuruluşlardan gelen genelgeler
 • Milli Eğitim Strateji Belgesi
 • İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Taslağı
 • DPT Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu
 • Diğer Kaynaklar

 

 1. PAYDAŞ ANALİZİ

 

Stratejik planın uygulama sürecinde eş güdümlülük sağlanabilmesi, planın sahiplenilmesi ve amacına ulaşabilmesi için paydaş analizinin yapılması, durum belirlemenin önemli unsurlarından biridir.

Bu bağlamda paydaş analizi yapılırken aşağıda belirtilen unsurlar göz önünde bulundurulmuştur:

 

 • Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne girdi sağlayanlar,
 • Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından ürün ve hizmet sunulan kişi, kurum ve/veya kuruluşlar,
 • Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin işbirliği yaptığı kişi, kurum ve/veya kuruluşlar,
 • Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin faaliyetlerinden etkilenenler,
 • Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni etkileyen kesimler.

 

Bu unsurlar göz önünde bulundurularak yapılan beyin fırtınası sonucunda, belirlenen paydaşlar özelliklerine göre tablodaki gibi sınıflandırılmıştır. Stratejik planlama ekibi, kendi içinde yaptığı işbölümü ile paydaşlarla okulların gerçekleştirdiği faaliyetlerden nasıl etkilendikleri, okullardan neler bekledikleri, okulların güçlü ve zayıf yönleri paydaş grubunun sayısına ve özelliğine uygun olan teknik ve/veya araçlar (görüşme, anket, nominal grup vb.) kullanılarak belirlenmiştir.


C.1. İç Paydaşlarımız      

 • Eğitim Yöneticileri
 • Öğretmenler
 • Öğrenciler
 • Okul Aile Birliği
 • Kuruluşun bağlı olduğu bakanlık: MEB Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
 • İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü

 

C.2. Dış Paydaşlarımız

 

 • Veliler
 • Eğitim Sendikaları
 • Üniversiteler
 • Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütleri
 • Diğer Bakanlık Kuruluşları
 • Medya
 • Yayınevleri ve Yazarlar
 • Yerel Yönetimler
 • Yargı Kurumları
 • Hayırseverler
 • Mezun Dernekleri
 • Eğitim Materyali Üreten Özel Firmalar
 • Özel Öğrenci Yurtları
 • Ulaştırma Sektörü
 • Bilgi ve Bilişim Teknolojileri, Üreticileri ve Kullanıcıları
 • Siyasi Partiler
 • Güvenlik Güçleri
 • Aile Hekimlikleri Çalışanları
 • Toplum Sağlığı Merkezleri
 • Hastane Çalışanları

 

 

C.3. Kurumun Paydaşları Çizelgesi

 

Sıra Paydaş Çalışan Müşteri Temel Stratejik Tedarikçi
Ortak Ortak
1. Okul Yöneticileri *   * *  
2. Öğretmenler *   * *  
3. Öğrenciler   * * *  
4. Veliler   * * * *
5. Destek Personeli *   * *  
6. Yerel Yöneticiler       * *
7. Servis *   * * *
8. Kooperatif *   * * *
9. Esnaf       * *
10. Üniversiteler     * * *
11. Spor Kulüpleri       * *
12. Sağlık Kuruluşları       *  
13. Sivil Toplum Örgütleri       *  

 

 

 

 

 

 

 1. KURUM İÇİ ANALİZ

 

D.1. Müdürlüğümüzün Genel Teşkilat Yapısı/Şeması/Birimleri

 

 

Adı Soyadı: Osman Cemil KÜÇÜK
Mezun Olduğu Okul ve Mezuniyet Yılı: Gazi Eğitim Enstitüsü – 1980
Branşı: Fransızca Bölümü
Toplam Hizmet Süresi: 38 Yıl
Okuldaki Hizmet Süresi: 7 Yıl

 

 

                   

 

Okula İlişkin Genel Bilgiler

Okul / Kurum Adı: Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Adres: Karapürçek Mah. 421. Cad. No: 35 Altındağ/ANKARA

Tel ve Faks:  03123750999-03123750888

E-posta: bilgi@alpsaglikkoleji.com.tr

Web Adresi: alpsaglikkoleji.com

Okulun Öğretime Açıldığı Tarih: 06.09.2013

Öğretim Şekli: Tam Gün Tam Yıl Eğitim

Toplam Derslik Sayısı: 18 Derslik

Okulun Mevcut Arsa Alanı: 2800m2

Binanın Kapladığı Alan: 814m2

bahçe Alanı: 722m2

Öğretim Bina Sayısı: 1

Bina Yaş Ortalaması:

 

D.2. İnsan Kaynakları Hakkında Bilgiler

Personel Durumu

KADRO ÜNVANI MEVCUT DURUM
Okul Müdürü 1
Öğretmen 16
Kadrolu Hizmetli 2
Büro Memuru 1
Toplam 20

 

D.2.1. İdari Kadro

Okulumuzun idari kadrosu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YILLAR MÜDÜR
2013-2019 Osman Cemil KÜÇÜK

 

D.2.2. Eğitim Kadrosu

Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin değişik alanlardaki mevcut durumu aşağıda gösterilmiştir. Stratejik plan hazırlanırken bu mevcut durum göz önünde bulundurulmuştur.

Öğretmen Kadrosu

Okulumuzun öğretmen kadrosu ve branşları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

BRANŞ KADROLU GÖREVLENDİRME TOPLAM
Türk Dili ve Edebiyatı 2 2
Coğrafya   1 1
İngilizce 1 1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik 1   1
Sağlık/Meslek Dersleri Öğretmenleri 3   3
Beden Eğitimi 1 1
Tarih   1 1
Matematik 1 1
Biyoloji   1 1
Fizik 1 1
Kimya   1 1
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi   1 1
Beden Eğitimi / Görsel Sanatlar / Müzik   1 1
TOPLAM 4 12 16

 

D.2.3. Destek Kadro

Yıllar Kadrolu Memur Sözleşmeli Memur Kadrolu Hizmetli Sözleşmeli Hizmetli Sözleşmeli Güvenlik Görevlisi
2013-2019 1 2  

 

D.2.4.Öğrenci Durumu

Yıllar Öğrenci
Öğrenci Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı
Erkek Kız
2013-2014 31 46 77
2014-2015 84 96 180
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

 

 

 

D.2.5. Karar Alma İşlemleri ve Süreçleri

Ana Kural: Kurum çalışanları, kamu hizmetlerini yasalara, kamu yararına, disiplin kurallarına ve İş Kanunu kurallarına uygun yapar.

Hizmet: Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde hizmet almak üzere başvuran her bireye daima saygı gösterilir, dileği içtenlikle dinlenir. Bireyin isteği yasalara veya kurum prensiplerine uygun değilse bu durum inandırıcı biçimde anlatılır.

Pratik Hizmet: Yasaların öngördüğü işlemler dışında zaman alıcı, bıktırıcı formalitelere girilmez.

Eşitlik: Hizmet, eşitlik kurallarına özen gösterilerek yapılır. Bazı kişi ve kurumların diğerlerine üstünlüğü veya önceliği olmaz.

Yazışmalar: Yazışmalar Türkçe dil kurallarına uygun, kesin, sade ve anlaşılır olup yazışmalarda yabancı sözcük ve deyimlerin kullanılmamasına özen gösterilir. Yazışmalar resmi yazışma kurallarına uygun olarak yapılır.

Yasal Ve Hukuki Dayanak: Yapılan işlemlerin ve alınan kararların hukuksal dayanağı (Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik, genelge gibi yazılı emirler) kesinlikle bilinir.

Mevzuatı Takip Ve Eğitici Programlar: Okul yöneticileri, çalışanları kendi görev ve sorumlulukları ile ilgili kanunları, emirleri vb. yazıları okur ve bu konuda kendilerini yetiştirir. Okul Müdürü, astlarının bilgi düzeylerinin artırılması ve yetişmelerinin sağlanması için önlem alır, gerektiğinde toplantı düzenler.

Yönetimce Verilen Görevler: Yönetim tarafından verilen bütün görevler zamanında ve ciddi biçimde yapılır, görevi savsaklayıcı tutum ve davranışlara girilmez.

İzleme: Okul Müdürü çalışanlara verilen görevlerin yapılışını izler, denetler ve sonuçlanmasını sağlar.

Emirlerin Personele Tebliği: Üst makamlardan gelen ve hizmetin yapılış biçimini gösteren yönetmelik, genelge, yazılı emir vb. yazılar bütün görevlilere imza karşılığı duyurulur, öğrenmeleri ve anlamaları sağlanır.

Toplantılar: Düzenlenen toplantı ve görüşmelere, ilgililer zamanında ve hazırlıklı katılır.

Dilekçeye Cevap: Okul Müdürlüğüne yapılan yazılı başvurular veya şikayetler değerlendirilir, gereği yapılarak işlem hakkında ilgililere yasal süre içerisinde cevap verilir.

Tutarlılık-Kararlılık: Yapılan işlemler, alınan kararlar yasalara uygun ve tutarlıdır. Sık sık karar ve uygulama değişikliğine gidilmez.

Dirayet Ve Otorite: Okul Yöneticileri kendilerine bağlı hizmet birimlerinin ve personelin disiplinli çalışmasından sorumludur. Amir, hukuka uygun aldığı emri yapar ve hukuka uygun verdiği emri yaptırır.

Planlı Çalışma: Bölümler, çalışma programı yaparak hedefleri ortaya koyar. Yapılacak ve takip edilecek işler not edilir.

Düzen/Temizlik: Bölümler, her zaman temiz ve düzenlidir. Demirbaş araç ve gereçler dikkatli kullanılır, bakımları ve denetimleri yapılır.

Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü karar alma işlem ve süreçlerini gözden geçirmek, öz değerlendirme yapmak, iletişim kurmak ve nitelikli karar verebilmek için zümre başkanları ve öğretmenler ile sistematik olarak veya gerek gördüğünde toplanır.

 

 

D.3. Eğitime İlişkin Genel İstatistikî Bilgiler

 

Sınıflar 2018-2019 2019-2020
Erkek Kız Erkek Kız
9.Sınıflar 31 46 13 14
10. Sınıflar 25 44 16 20
11.Sınıflar 25 32 28 42
12.Sınıflar 27 34 23 27

 

 

Derslik Durumu ve Kullanımı

 

Yıllar Mevcut Derslik Sayısı Derslik Başına Düşen Ortalama Öğrenci Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı
2013-2014 4 19 77
2014-2015 9 20 180
2015-2016 10 18 258
2016-2017 11 18 284
2017-2018 13 20 247
2018-2019 11 19 227
2019-2020 9 20 183

 

 

D.3.1. 2018-2020 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Başarı Durumları

 

Sınıflar Öğrenci Sayısı
Sınıf Tekrarı Yapan Sorumlu Geçen Doğrudan Geçen Toplam
9. Sınıflar 3 38 40
10.Sınıflar 1 68 69
11. Sınıflar 3 4 50 57
12.Sınıflar 61 61

 

 

 

Ödül Durumu

 

2018-2019 Ödül Alan Öğrenci Sayısı
Takdir Belgesi Teşekkür Belgesi Onur Belgesi
I.Dönem 13 16 8
II.Dönem 36 18 12
Toplam 49 34 20

 

 

Disiplin Durumu

 

Yıllar Disiplin kurulu toplanma sayısı Öğrenci Sayısı
Disiplin cezası alan Kınama cezası alan Okuldan uzaklaştırma cezası alan
2013-2014 10 4 3 1
2014-2015 25 23 16 7
2015-2016 43 41 23 16
2016-2017 34 34 18 15
2017-2018 20 18 11 7
2018-2019 40 15 15 15
2019-2020 26 21 13 8

 

 

D.3.2.2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Başarı Durumları

 

Sınıflar Öğrenci Sayısı
Sınıf Tekrarı Yapan Sorumlu Geçen Doğrudan Geçen Genel Toplam
9. Sınıflar 40 40
10. Sınıflar 12 57 69
11. Sınıflar 3 9 48 57
12. Sınıflar 61 61
Toplam 3 21 206 227

 

 

 

 

Ödül Durumu

 

2018-2019 Ödül Alan Öğrenci Sayısı
Yıllar Takdir Belgesi Teşekkür Belgesi Onur Belgesi
I. Dönem 48 60 18
II.Dönem 47 58 24
Toplam 95 118 42

 

 

 

D.4. Fiziki Mekân, Teknolojik Alt Yapı ve Donanım

Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,yenilikleri yakından takip etmekte ve öğretmenlerimiz dersleri daha etkili/görsel hale getirmek için teknolojiyi aktif olarak kullanmaktadır. Öğrenci kaydı, öğrenci nakli, personel ve öğretmen görevlendirmesi, bilgi edinmeve yazışmaların internet ve elektronik posta yoluyla yapılması vb. konularda iş ve işlemlerinbaşlatılma, yürütülme ve sonuçlandırılmasında bilişim teknolojileri kullanılmaktadır.

 

Fiziksel Mekân Adedi  
Okul Müdürü Odası 1  
Okul Müdür Yardımcısı Odası 1  
Rehberlik Servisi 1  
Öğretmenler Odası 1  
Kütüphane 1  
Arşiv 1  
Büro 1  
Kimya Laboratuarı 1  
Biyoloji Laboratuarı 1  
Fizik Laboratuarı 1  
Uygulama Laboratuarı 2  
Resim Dersliği 1  
Müzik Dersliği 1  
Spor Salonu 1  
Derslikler 16  
Karanlık Oda 1  
Kantin 1  
Yemekhane 1  
Elektrik Odası 1  
Kamera Odası 1  
Malzeme Odası 1  

 

Araç Gereçler Sayısı
Bilgisayar 10
Projeksiyon 5
Yazıcı 4
Tarayıcı 2
Fotokopi Makinesi 2
Dijital Kamera 1
Televizyon 2
İnternet Bağlantısı 3
Faks Cihazı 1
İnternet Sitesi 1
DVD Oynatıcı 10
Telefon Dâhili Hat 6
Çift Kişilik Okul Sırası 120
Tek Kişilik Okul Sırası 48
Yazı Tahtası 23
Öğretmen Masası 23
Öğretmen Sandalyesi 23

 

 

D.5. Faaliyetler

D.5.1. Sportif Faaliyetlerimiz

 

Okulumuzda, masa tenisi ve satranç aktiviteleri kapalı alanda; futbol, voleybol ve basketbol aktiviteleri okul bahçesinde gerçekleştirilmektedir. Önümüzdeki yıllarda spor aktivitelerini çeşitlendirilmesi ve mevcut sportif alanların daha kullanışlı hale getirilmesi hedeflenmektedir. Bu sayede öğrencilerin enerjilerinin olumlu yöne aktarılacağı düşünülmektedir.

 

Özellikle son yıllarda, okullarda öğrenci devamsızlığının ve öğrenciler arasındaki şiddet olaylarının arttığı gözlenmiştir. Okulumuz öğrencilerini bu olumsuzluklardan korumak amacıyla sportif aktivitelerin arttırılması düşünülmektedir. Bu doğrultuda okulumuzda süre gelen sportif faaliyetlerin çeşitliliğinin arttırılması planlanmaktadır.

 

Spor Kulübü

 

Okulumuzda Spor Kulübü aktif olarak çalışmaktadır. Okulumuz Spor Kulübü şu dallarda faaliyet göstermektedir:

 

 • Futbol
 • Basketbol
 • Masa Tenisi
 • Satranç
 • Halk Oyunları
 • Hentbol

 

Lisanslı Öğrenci Sayısı:

Yarışmalara Katılım: Spor Kulübü olarak faaliyet gösterdiğimiz bütün dallarda yarışmalara katıldık.

 

 

Dallar Kız Erkek Toplam Lisanslı Öğrenci Sayısı
Satranç   1 1
Voleybol 1 5 6
Futbol   8 8
Tenis   1 1
Tekvando 1   1
Kick Box   5 5
Hentbol 1   1

 

 

D.5.2. Sanatsal Etkinliklerimiz

 

Öğrencilerimizin şiir, hikâye, resim, kompozisyon gibi sanatsal etkinliklere ve yarışmalara katılmaları sağlanmaktadır.

 

Öğrencilerimizin katıldığı yarışmalar ve etkinlikler:

 

 • Çanakkale Resim Yarışması
 • Slogan ve Afiş Yarışması
 • Futbol Turnuvası
 • Masa Tenisi Turnuvası
 • Çanakkale Ruhu Şiir Yarışması
 • Şiir Dinletisi
 • Münazara
 • Tiyatro
 • Halk Oyunları

D.5.3. Projeler ve Uygulamalar

Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde aşağıda yer alan bilimsel, sosyal, sanatsal ve kültürel faaliyetler yürütülmektedir.

PROJELER VE UYGULAMALAR GERÇEKLEŞTİRENLER
Öğrenci Tanıma Formu Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi
Öğrenci Gözü ile Öğretmen Değerlendirme Anketi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi
Problem Tarama Envanteri Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi
Başarısızlık- Devamsızlık Nedenleri Anketi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi
Çalışma Davranışını Değerlendirme Anketi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi
9. Sınıflar Otobiyografi Çalışması Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi
Değerler Anketi ( Öğretmen – Öğrenci) Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi
Değerler Eğitim Çalışması ( Adalet, Hoşgörü, Sorumluluk ve Disiplin ) Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi
Sosyal Sorumluluk Projesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi
Toplum Hizmeti Rehberlik Ekibi Çalışmaları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi
Göz Tarama Testi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi
Öfke Kontrolü ve Stresle Başa Çıkma Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi
PROJELER VE UYGULAMALAR GERÇEKLEŞTİRENLER
Verimli Ders Çalışma Yöntemleri ve Öğrenme Şekilleri Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi
Üniversite Yol Haritası ( Bölüm Tanıtımı ) Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi
Velilere – Ergenlik Dönemi Problemleri/Ana-Baba Tutumları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi
Velilere – Verimli Ders Çalışmada Veli Desteği Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi
Tedavide Yardımcı Araçlar / Maket Tasarımı Meslek Dersleri Zümresi
Enjeksiyon Bölgelerini İnsan Vücudunda Gösteren Maketler ( I.V – I.M) Meslek Dersleri Zümresi
Toplum Hizmeti Sunmak Amacıyla Velileri Bilgilendirmek İçin Broşür Hazırlanması Sağlığı Geliştirme Ekibi
Toplum Hizmeti Kapsamında Okulun Tanıtımına Yönelik Öğrencilerle Kermeslerde Tansiyon Takibi Yapılması Meslek Dersleri Zümresi
Meme Kanseri Önlenmesinde Meme Muayenesinin Önemini Anlatan Broşür Hazırlanması Sağlığı Geliştirme Ekibi
Yer Yön Tarifi Proje Çalışması İngilizce Zümresi
Saat Çalışması İngilizce Zümresi
Mektup Yazma İngilizce Zümresi
Sıfatlar Konusu ile İlgili Proje Çalışması İngilizce Zümresi
PROJELER VE UYGULAMALAR GERÇEKLEŞTİRENLER
Matematik Materyal Projesi Matematik Zümresi
Matematik Oyunları Matematik Zümresi
Çocuklara Masal Anlatma / Fidanlar Kök Salıyor Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi
Öğrenci – Veli Birlikte Kitap Okuma Etkinliği Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi
Yaşlılara Kitap Okuma Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi
“Türkçesi Varken” Projesi Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi
Karagöz Hacivat Projesi Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi
Avrupa Birliği Projesi Avrupa Birliği Proje Ekibi
“Sanatta Algı” Resim Projesi Görsel Sanatlar Zümresi
Proje Tabanlı Öğrenme Çalışmaları Okuldaki Tüm Zümreler
Canlıları Daha İyi öğrenmek İçin Maket Tasarımı Biyoloji Zümresi
Besin Piramidi Tasarımı Biyoloji Zümresi

 

 

 

Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kullanılan ders kitap ve modülleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

EĞİTİM ÖĞRETİM MATERYALLERİ
Türk Dili ve Edebiyatı Talim Terbiye Kurulu Onayından Geçmiş Ders Kitapları
Dil ve Anlatım Talim Terbiye Kurulu Onayından Geçmiş Ders Kitapları
Matematik Talim Terbiye Kurulu Onayından Geçmiş Ders Kitapları
Meslek Dersleri Talim Terbiye Kurulu Onayından Geçen Çerçeve Öğretim Programına Uygun Hazırlanmış Modüllerve Ders Kitapları
Kimya Talim Terbiye Kurulu Onayından Geçmiş Ders Kitapları
Fizik Talim Terbiye Kurulu Onayından Geçmiş Ders Kitapları
Biyoloji Talim Terbiye Kurulu Onayından Geçmiş Ders Kitapları
Yabancı Dil Talim Terbiye Kurulu Onayından Geçmiş Ders Kitapları
Coğrafya Talim Terbiye Kurulu Onayından Geçmiş Ders Kitapları
Tarih Talim Terbiye Kurulu Onayından Geçmiş Ders Kitapları
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Talim Terbiye Kurulu Onayından Geçmiş Ders Kitapları

 

 

Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen sosyal faaliyetler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

DÜZENLENEN YARIŞMALAR, TÖRENLER, SERGİLER, GEZİLER

 

 
Bilgi Yarışması Okuldaki Tüm Zümreler  
Şiir Yarışması Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi  
Münazara Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi  
İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi  
Broşür Hazırlama Yarışması Sağlığı Geliştirme Ekibi  
Halat Çekme Yarışması Spor Kulübü  
Çuval Yarışması Spor Kulübü  
Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni Güzel Okuma Yarışması Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi  
 

DÜZENLENEN YARIŞMALAR, TÖRENLER, SERGİLER, GEZİLER

 
Matematik Materyal Sergisi Matematik Zümresi  
Meslek Esasları ve Tekniği Dersi Materyal Sergisi Meslek Dersleri Zümresi  
Öğrenciler Tarafından Hazırlanan Canlılar Sergisi Meslek Dersleri Zümresi  
Resim Sergisi Görsel Sanatlar Zümresi  
Gicik Huzur Evi Ziyareti Rehberlik Ekibi  
Saray Rehabilitasyon Merkezi Ziyareti Rehberlik Ekibi  
Aile Sağlığı Merkezi Gönüllü Çalışma Rehberlik Ekibi  
Turgut Özal Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Ziyareti Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi  
Ufuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Ziyareti Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi  
Anıtkabir Gezisi Fotoğrafçılık ve Gezi- Tanıtım Kulübü  
Resim Heykel Müzesi Gezisi Fotoğrafçılık ve Gezi- Tanıtım Kulübü  
Ulucanlar Ceza Evi Gezisi Fotoğrafçılık ve Gezi- Tanıtım Kulübü  
Anadolu Medeniyetleri Müzesi Gezisi Fotoğrafçılık ve Gezi- Tanıtım Kulübü  
Mavi Göl Gezisi Fotoğrafçılık ve Gezi- Tanıtım Kulübü  
Atatürk Müzesi Gezisi Fotoğrafçılık ve Gezi- Tanıtım Kulübü  
Etnografya Müzesi Gezisi Fotoğrafçılık ve Gezi- Tanıtım Kulübü  
Akvaryum Gezisi Fotoğrafçılık ve Gezi- Tanıtım Kulübü  
 

 

D.6. Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Finansmanı

Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin finansman kaynağı sadece öğrenci ücretleridir.

 

 1. ÇEVRE ANALİZİ

Bu bölümde; Türk eğitim sisteminin genel yapısı, eğitim sisteminde yeniden yapılanma, eğitimde sosyal diyalog, Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ninçevre analizi, PEST (Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik) Analizi ve üst politika belgelerinde yer alan eğitimle ilgili hedefler analiz edilmiştir.

E.1. Türk Eğitim Sistemi’nin Genel Yapısı

Türk Milli Eğitim Sistemi, örgün ve yaygın eğitim olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır.Örgün eğitim; okul öncesi eğitimi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar.Yaygın eğitim; örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsar.

E.1.1. Örgün Eğitim

Okul Öncesi

Okul öncesi eğitimi, ilköğretim çağına gelmemiş çocukların eğitimini kapsar ve isteğe bağlıdır.Okul öncesi eğitimin amacı; milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini, iyi alışkanlıklar kazanmasını, onların ilköğretime hazırlamasını; şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratılmasını ve Türkçenin doğru ve güzel konuşulmasını sağlamaktır.

Okul öncesi eğitim kurumları, bağımsız anaokulları olarak kurulabileceği gibi gerekli görülen yerlerde ilköğretim okuluna bağlı anasınıfları veya ilgili diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama sınıfları olarak da açılabilir.

 

İlköğretim

İlköğretimin amaç ve görevleri, Milli Eğitim’in genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak her Türk çocuğunun iyi bir vatandaş olması için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazanmasını, milli ahlak anlayışına uygun olarak ilgi, istidat ve kabiliyetleri doğrultusunda yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlanmasını sağlamaktır. Bu okullarda sekiz yıllık eğitim uygulanır ve bitirenlere ilköğretim diploması verilir.

Ortaöğretim

Ortaöğretim; ilköğretime dayalı, en az dört yıllık öğrenim veren genel, meslekî ve teknik öğretim kurumlarının tümünü kapsar. İlköğretimini tamamlayan ve ortaöğretime girmeye hak kazanmış olan her öğrenci, ortaöğretime devam etme ve ortaöğretim imkânlarından ilgi ve yetenekleri ölçüsünde yararlanma hakkına sahiptir.Ortaöğretimin amaç ve görevleri; Millî Eğitim’in genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgarî ortak bir genel kültür verme, kişi ve toplum sorunlarını tanıtma, çözüm yolları aratma ve yurdun iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilinci ve gücü kazandırmaktır. Öğrencileri ilgi ve yetenekleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli program ve okullarla yüksek öğretime, mesleğe, hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır.

Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin istek ve yetenekleriyle toplum ihtiyaçları arasında denge sağlanır. Yöneltme, ilköğretimde başlar; yanılmaları önlemek ve muhtemel gelişmelere göre yeniden yöneltmeyi sağlamak için ortaöğretimde de devam eder. Ortaöğretim, çeşitli programlar uygulayan liselerden meydana gelir. Belli bir programa ağırlık veren okullara lise, teknik lise gibi eğitim dallarını belirleyen adlar verilir.  Ortaöğretim kurumlarının öğrenim süresi, uygulanan programın özelliğine göre, Millî Eğitim Bakanlığınca tespit edilir.

 

E.1.2. Yaygın Eğitim

Yaygın eğitimin özel amacı, Millî Eğitim’in genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak örgün eğitim sistemine hiç girmemiş, herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden çıkmış vatandaşlara, örgün eğitimin yanında veya dışında;

 • Okuma yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkânları hazırlamak,
 • Çağımızın bilimsel, teknolojik, iktisadi, sosyal ve kültürel gelişmelerine uymalarını sağlayıcı eğitim imkânları hazırlamak,
 • Millî kültür değerlerimizi koruyucu, geliştirici, tanıtıcı, benimsetici nitelikte eğitim yapmak,
 • Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma ve örgütlenme anlayış ve alışkanlıkları kazandırmak,
 • İktisadi gücün artırılması için gerekli beslenme ve sağlıklı yaşama şekil ve usullerini benimsetmek,
 • Boş zamanları iyi bir şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak,
 • Kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak ekonomimizin gelişmesi doğrultusunda, istihdam politikasına uygun meslekleri edinmelerini sağlayıcı imkânlar hazırlamak,
 • Çeşitli mesleklerde çalışanların hizmet içinde ve mesleklerinde gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Yaygın eğitim, örgün eğitim ile birbirini tamamlayarak gereğinde aynı vasıfları kazandıracak ve birbirinin her türlü imkânlarından yararlanacak şekilde bütünlük içinde düzenlenir.

Yaygın eğitim; genel, mesleki ve teknik olmak üzere iki temel bölümden meydana gelir. Bu bölümler birbirini destekleyici biçimde hazırlanır.

Genel, mesleki ve teknik yaygın eğitim alanında görev alan resmî, özel ve gönüllü kuruluşların çalışmaları arasındaki koordinasyon, Milli Eğitim Bakanlığınca sağlanır.Genel yaygın eğitim programlarının düzenleniş şekli yönetmelikle tespit edilir. Mesleki ve teknik yaygın eğitim faaliyetlerini yürüten bakanlıklar ile özerk eğitim kurumları,resmi ve özel işletmeler arasında Milli Eğitim Bakanlığınca sağlanacak koordinasyon ve işbirliğinin esasları kanunla düzenlenir.

E.2. EĞİTİMDE YENİDEN YAPILANMA

1990’lı yıllardan itibaren özellikle gelişmiş ülkelerdeki eğilimler, eğitim sistemlerinin hayat boyu öğrenme yaklaşımıyla yeniden düzenlenmesi ve bu alandaki gelişmelere süreklilik kazandırılması yönündedir.

 1. ve 9. Kalkınma Planlarında, Türk Eğitim Sistemi’nin hayat boyu öğrenme yaklaşımıyla yeniden düzenlenmesi öngörülerek, yatay ve dikey geçişlerin kolaylaştırılması, yetişkinlerin öğrenmelerini özendirme, kızların okula devamını sağlama, gönüllülerin eğitime katkısını teşvik, eğitime daha fazla kaynak ayırma gibi hayat boyu öğrenmenin ilkeleriyle örtüşen önemli gelişmeler sağlanmışsa da bunların sistematik bir bütünlüğe kavuşturulması gerekli görülmektedir.

Küreselleşmenin oluşturduğu yenidünya düzeninde; yeni arayışlar, yeni yapılanmalar ile hızlı bir değişim başlamıştır. Bu hızlı değişim ve gelişim sürecinin iş alanlarına ve mesleklere yansımasının gereği olarak eğitimdeki klasik tür ve kademelendirme anlayışı yerini yeni teknolojilere göre programlar belirleme yaklaşımına bırakmıştır. Bu nedenle, en gelişmiş ülkeler bile eğitim sistemlerini sürekli geliştirme ve eğitimde niteliği yükseltme arayışı içine girmişlerdir.

Türk Eğitim Sistemi’nin kendisinden bekleneni yerine getirmesi için izlenmesi öngörülen politikalar aşağıda yer almıştır.

 • Türk eğitim sistemi ve yönetiminin ülkemizin insan kaynaklarının en etkin şekilde gelişmesini destekleyecek yapı ve işleyişe kavuşturulması,
 • Eğitim fırsat ve imkânlarının herkes için erişilebilir kılınması,
 • Kaliteli eğitim fırsat ve imkânlarının yaygınlaştırılması,
 • Eğitimde kalite güvence sisteminin oluşturulmasıdır.

Bu politikalara ulaşılması için;

 

 • Açık sistem olmanın tüm özelliklerini taşıyan eğitime ilişkin düzenlemeleri, toplumun tüm kesimlerinin katkı ve katılımına açık bir yaklaşımla şekillendirilmesi,
 • Kamu kaynaklarından eğitime ayrılan kaynakların çeşitlendirilerek artırılması ve bunların etkin ve verimli kullanılması önemlidir.

 

 

E.3. EĞİTİMDE SOSYAL DİYALOG

Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Bulunduğu İlin Sosyo-Kültürel Durumu ve Ekonomik Faaliyetleri

Ankara, Türkiye‘nin başkenti ve en kalabalık ikinci şehridir. Nüfusu 2014 itibarıyla 5.150.072 kişidir. Ankara ili, başkent olmasından sonra hızla gelişmiştir. Özel ve kamu sektörü yatırımları başkent ve yöresine yoğunlaşmış, bunun sonucu ortaya çıkan çalışma olanakları büyük bir nüfus akımına yol açmıştır.

İç Anadolu’da bulunan ve nüfusları azalmakta olan Çorum ve Yozgat, Ankara’ya en fazla göç veren illerdir. İl nüfusunun tamamı il ve ilçe merkezlerinde yaşamaktadır.

Ankara il nüfusu, Türkiye geneline göre daha yüksek bir eğitim düzeyine sahiptir. 2008 verilerine göre, 15 yaş üstü okuma yazma oranı toplam il nüfusunun %88’ini (erkeklerde %91, kadınlarda %86’sını) oluşturur.Bu oran Türkiye için %83’tür (erkeklerde %88, kadınlarda %79). Bu farklılık özellikle nüfusun üniversite eğitimli kesiminde belirginleşir. Üniversite ve yüksekokul mezunlarının toplam nüfusa oranı, Ankara’da %10,6 iken Türkiye genelinde %5,4’tür.

Coğrafi olarak Türkiye’nin merkezine yakın bir konumda bulunur ve Batı Karadeniz Bölgesi’nde kalan kuzey kesimleri hariç, büyük bölümü İç Anadolu Bölgesi‘nde yer alır. Yüzölçümü olarak ülkenin üçüncü büyük ilidir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanan ilin topraklarının yarısı hâlâ tarım amaçlı kullanılmaktadır. Ekonomik etkinlik büyük oranda ticaret ve sanayiye dayalıdır. Tarım ve hayvancılığın ağırlığı ise giderek azalmaktadır. Ankara ve civarındaki gerek kamu sektörü gerek özel sektör yatırımları, başka illerden büyük bir nüfus göçünü teşvik etmiştir. Nüfusun yaklaşık dörtte üçü hizmet sektörü olarak tanımlanabilecek kamu sektörü, ulaşım, haberleşme ve ticaret benzeri işlerde, dörtte biri sanayide, %2’si ise tarım alanında çalışır. Sanayi özellikle tekstilgıda ve inşaat sektörlerinde yoğunlaşmıştır. Günümüzde ise en çok savunma, metal ve motor sektörlerinde yatırım yapılmaktadır. Pek çok üniversitesi bulunan Ankara’nın üniversite mezunu oranı, ülke ortalamasının iki katıdır. Bu eğitimli nüfus, teknoloji ağırlıklı yatırımların gereksinim duyduğu iş gücünü oluşturur.

Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Bulunduğu Altındağ İlçesi’nin Sosyo-Kültürel Durumu ve Ekonomik Faaliyetleri

Ankara’ya bağlı merkez bir ilçe olan Altındağ; Ankara Ovası, Çubuk ve Akıncı Ovaları arasındaki engebeli arazide bulunmaktadır. Doğusunda Elmadağ, kuzeyinde Çubuk, batısında Keçiören ve Yenimahalle, güneyinde ise Çankaya ve Mamak İlçeleriyle çevrilidir. Altındağ; Keçiören, Yenimahalle ve Çankaya ilçelerine doğru düz, Mamak ve Çubuk yönünde ise orta yükseklikteki tepelerden oluşan bir arazi yapısına sahiptir.

2015 yılı adrese dayalı nüfus sayımına göre ilçe nüfusu 361.259 (Erkek nüfusu:  182.164; Kadın nüfusu: 179.095)dur. Taşradan başkente göç edenlerin ağırlıklı olarak ilk yerleştikleri mekân Altındağ’dır.

Altındağ, başkentin eski bir ilçesi olmasına rağmen okuma yazma oranı düşüktür. Bu oran kadın-erkek olarak değerlendirildiğinde de kadınların okuma yazma oranının daha düşük olduğu görülmektedir.

Başlangıçta Ulus ve çevresi hem ilçenin hem de Ankara’nın ticaret merkezi iken son yıllarda şehirleşmenin Çankaya yönünde gelişmesine bağlı olarak ticari odaklar da Yenişehir çevresinde yoğunlaşmıştır. Buna rağmen Altındağ günümüzde de toptan ticaretin ve geleneksel mesleklerin ağırlıklı olarak devam ettiği bir ticari merkezdir. Bölgede oturan insanların büyük çoğunluğunun eğitimsiz ya da eğitim seviyelerinin düşük, halkın çoğunun yoksullukla yüz yüze olduğu Altındağ, son yıllarda yoğun olarak yapılan imar çalışmalarıyla yeniden bir cazibe merkezi, yüksek gelir gruplarının, iş ve meslek sahiplerinin tercih ettiği bir yerleşim bölgesi olma yolundadır.

İlçe genellikle dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahip olup, ova kısımları tüm arazinin az bir kısmını kapsar. Dikkat çekici bir özellik olarak tarım arazilerinin kireçli topraklardan oluştuğu görülmektedir. Bu durum yapılan ziraat şeklini sınırlayıcı bir faktör olmaktadır.

İlçede tarıma elverişli arazilerde hububat tarımı, bağcılık, meyvecilik ve hayvancılıkla doğru orantılı olarak yem bitkileri üretimi yapılmaktadır. Hayvancılık alanında özellikle süt sığırcılığı, besi sığırcılığı, koyun ve tiftik keçisi yetiştiriciliği yaygındır.

İlçede gıda ve temizlik, mobilya sanayi ile tuğla fabrikaları, oto tamiri ve küçük sanayi ile meyve suyu fabrikaları vardır. Siteler bölgesi mobilyacıların yanı sıra, demirciler esnafının bulunduğu bölgedir. İlçe, civar ilçelere de hitap eden oldukça büyük işçi kapasitesine sahiptir.

 

 

Veli Profilimiz

 

Veli Eğitim Durumu

 

 

Veli İş Durumu

 

 

İlköğretim Mezunu Veli Sayısı

 

Ortaöğretim Mezunu Veli Sayısı

 

Yüksek Öğretim Mezunu Veli Sayısı

 

Düzenli Bir İşi Olmayan Veli Sayısı

 

Kamu Sektöründe Çalışan Veli Sayısı

 

Özel Sektörde Çalışan Veli Sayısı

 

Kendi İş Yeri Bulunan Veli Sayısı

Anne Baba Anne Baba Anne Baba Anne Baba Anne Baba Anne Baba Anne Baba
134 111 42 57 4 12 161 5 16 6 114 8 50

 

E.4. POLİTİK, EKONOMİK, SOSYAL VE TEKNOLOJİK ANALİZ (PEST)

PEST Analizi, “Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik Analizler” ifadesinin kısaltması ve stratejik yönetim süreci için yapılan dış çevre analizinde makro düzeydeki çevresel faktörlerin analizidir. Organizasyonun dikkate alması gereken makro düzeydeki çevresel faktörler hakkında bir resim ortayakoyar.

PEST Analizi, genellikle bir organizasyon ya da ürünün hangi noktada olduğunu ve nereye doğru gittiğini, içeride olan olayları bir süre sonra etkileyecek dış çevredeki gelişmeler çerçevesinde tespit etmek için kullanılan bir araçtır.

PEST Analizi, faaliyet gösterilen çevredeki büyük resmin görülmesine ve bu çevrede organizasyon için fırsat ve tehdit olarak algılanabilecek olan faktörlerin tespit edilmesine yardımcı olan çok kullanışlı bir analiz aracıdır. Organizasyonun ya da departmanın dış çevresinin iyi analiz edilmesiyle fırsatlar avantaja çevrilebilir, tehditler en aza indirilebilir. PEST Analizi, özellikle pazar büyümesi ya da küçülmesi ile ortaya çıkan riskleri ve bu riskler karşısında organizasyonun pozisyonunun ne olduğunun anlaşılması için çok kullanışlı bir araçtır.

Kurumu bir şekilde etkileyen dış çevre faktörleri, organizasyonun kontrolü ve etkisi dışındadır. Ancak ürün geliştirme, iş planları, stratejik planlar ortaya koyma aşamasında bilinmesi ya da tahmin edilmesi çok önemlidir. Bu inceleme ve tahmin işlemleri için de PEST Analizi, çok önemli bir analiz aracı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevre analizinde; kuruluşu etkileyebilecek dışsal değişimler,eğilimler değerlendirilmeye ve politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik (PEST) faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Müdürlüğün faaliyet alanında; dünya ve ülkemizdeki durum, gelişmeler, kritik konular ve bu konuların kurumu nasıl etkileyebileceği dikkate alınmıştır.

 

 

 

ÖZEL ALP KOLEJİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ PEST ANALİZİ

Politik Faktörler  Temel Eğilimler İlişki   
Hükümet Politikaları

AB Uyum Süreci

MEB Programları

 

Kurumda kamu yönetimi reform çabaları, toplam kalite yönetimi,strateji yönetimi, performans değerlendirmesi gibi yeni yönetim ve değerlendirme araçlarının uygulanması ve takibi,

 

Stratejik planlama kavramının devletin özel ve resmi kurumlarıyla birlikte, kurumun genel işleyişi içinde yer alması, planın uygulanması,

 

Kurumdaki tüm paydaşlarla

projelerin gerçekleştirilmesi,

 

Yapılandırmacı anlayışa uygun eğitim öğretim ortamlarnın düzenlenmesi.

 

Kaynakların etkili ve verimli kullanımını sağlar.

 

Paydaşların memnuniyetini artırır.

 

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlar.

 

Bireylerde uluslararası farkındalık gelişir.

 

Öğrenmenin bireylerin geçmiş yaşantılarında öğrendiklerinin üzerine inşa edilmesini sağlar.

 

Okul, yaşama hazırlık yerine yaşamın kendisi olarak tanımlanır.

 

Gerçek yaşamda karşılaşılan problemlerin çözülmesi temel amaç olmalıdır.

 

 

Ekonomik Faktörler Temel Eğilimler İlişki
 

 

 

 

 

 

 

 

Ülkede Ekonomik Durum

 

 

Hükümet politikalarıyla ülke

ekonomisindeki önceliklerin

değişmesi sonucunda okulun

önceliklerinin de değişmesi,

 

Ekonomik anlamdaki kaygılardan

dolayı öğrencilerin, velilerin ve çalışanların memnuniyeti için dengeli para politikalarının gündeme alınması,

 

Personeldeki nitelik ve becerilerdeki artışın kurumun kalitesindeki artışı sağlaması,

 

 

 

 

 

 

Eğitimde kalite ve niteliği etkiler.

 

Motivasyonu etkiler.

 

Eğitime olan ilgiyi etkiler.

 

Yararlanıcı memnuniyeti artar.

 

 

Sosyo-Kültürel Faktörler Temel Eğilimler İlişki
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüketici Eğilimlerinin

Değişmesi

 

Çalışma ve Boş Zaman

Eğilimleri

 

Toplumdaki Etkili Değerler

(Toplum Kültürü)

 

 

 

Bilginin, refaha ve mutluluğa ulaşmada ana itici güç olarak belirmesi; vatandaşın daha nitelikli eğitime yönelmesi, TEOG tarzı sınavlarda devletteki ilköğretim okullarındaki başarısızlığın neticesinde özel okullara olan talebin artması,

 

Bilinçli velilerin çocuklarının değişik ihtiyaçlarına, doğal yeteneklerine ve ilgi alanlarına odaklanmasını sağlaması,

 

Bireylerin kendilerini çok yönlü geliştirebilmeleri için uygun ortamları bulması,

 

Kişisel gelişime önem verilmesi.

 

 

 

 

 

Öğrenme-öğretme ortamlarının kalitesi artar.

 

Sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetler artar.

 

Nitelikli insan gücü artar.

 

Verimlilik artar.

 

Toplumsal iletişim ve iş birliği artar.

 

Paydaşların üst düzey düşünme becerilerine bakış açısı değişir.

Teknolojik Faktörler Temel Eğilimler İlişki
 

 

 

 

 

 

 

Devlet Müdahalesi

 

Teknoloji KullanımınınYaygınlığı ve YeniTeknolojiler

 

Destekler

 

 

“e-devlet” uygulamalarıyla birlikte MEB’in MEBBİS sistemindeki

e-uygulamalarının yaygınlaşması,

 

Kurum içinde bilginin hızlı üretimi,erişilebilirlik ve kullanılabilirliğinin gelişmesi,

 

Kurum içinde teknolojinin sağladığı yeni öğrenme, etkileşim ve paylaşım olanaklarının artması,

 

Bilgi ağının en iyi şekilde kullanılmasına yönelik eğitimlerin sürekliliğinin sağlanması sonucu kurumda bilişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşması.

 

 

 

 

Bürokrasinin azalması, işlerin kolaylaşmasını sağlar.

 

Hizmet kalitesi artar.

 

Kuruma olan güven artar.

 

Bilgiye erişim ve ulaşım kolaylaşır.

 

Alternatif kullanım kolaylığı sağlar.

 

Elektronik iletişimin durması neticesi iş ve veri kaybı olabilir.

 

 

E.5. ÜST POLİTİKA BELGELERİ İLE ÖZEL ALP KOLEJİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI’NIN UYUMLU HALE GETİRİLMESİ

Başta 2014-2019 yıllarını kapsayan 10’uncu Kalkınma Planı olmak üzere üst politika belgelerindeki eğitim hedefleri, MEB, Ankara İl Özel İdaresi, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planları ile Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi stratejik amacı ve hedefleri birbiriyle karşılaştırılarak uyumlu hale getirilmiştir. Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Stratejik Plan hedefleri, üst politika belgelerindeki hedeflerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak şekilde oluşturulmuştur.

Üst Politika Belgeleri:

 • AB Müktesebatına Uyum Programı
 • Kalkınma Planı ve Eğitim Özel İhtisas Komisyon Raporu
 • Hükümet Programı Eylem Planı
 • MEB Sürekli Kurum Geliştirme Projesi Sonuç Raporu
 • Bilgi Toplumu Stratejisi
 • Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi
 • Meslekî ve Teknik Eğitim Eylem Planı
 • Millî Eğitim Strateji Belgesi
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu
 • Millî Eğitimle İlgili Mevzuat
 • Millî Eğitim Şurası Kararları
 • Milli Eğitim Bakanlığı Öğretim Programları
 • Toplam Kalite Yönetimi ile İlgili Planlamalar
 • Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planları
 • Diğer Kurum ve Kuruluşların Stratejik Planları
 1. GZFT ANALİZİ

F.1. GÜÇLÜ YÖNLER

 • Çalışanların özlük haklarının korunması,
 • Yeterli sayıda personel bulundurulması,
 • Çalışanların kendini güvende hissetmesi,
 • Kurum içi ve kurum dışı paylaşımın fazla olması,
 • Donanımlı personel bulunması,
 • Maaşların ve ücretlerin zamanında ödenmesi,
 • Gelişmeye ve yeniliklere açık öğretmen kadromuzun olması,
 • Öğretmenlerin seçilerek alınması,
 • Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine çeşitli seminerlerle destek olunması,
 • Her öğretmenin kendini geliştirmesine imkân tanınması ve bunun desteklenmesi,
 • Her bireyin hak ve özgürlüklerine değer verilmesi,
 • Zümre çalışmalarının yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri doğrultusunda ders dışı ortak saatlerde yapılması,
 • Yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda zümre çalışmalarının yürütülmesi,
 • Kararları, okul yönetiminin öğretmenlerle birlikte alması,
 • Kurum içi yardımlaşmanın güçlü olması,
 • Yönetimin çalışanlar arasında ayrım yapmaması,
 • Yapılacak her işin önceden planlanması,
 • Kurum içi iletişimin hızlı ve doğru olması,
 • Öğretmenlerin oldukça özgür bir ortamda çalışması,
 • Eğitim öğretim faaliyetlerinin yönetim tarafından desteklenmesi,
 • Öğrencilerle bireysel olarak ilgilenilmesi,
 • Ders materyallerinin gerektiğinde fotokopiyle çoğaltılabilmesi,
 • Üst düzey düşünme becerilerine yönelik sorularla sınav yapılması,
 • Başarısız öğrencilerle özel olarak ilgilenilmesi,
 • Öğrencilerin kendilerine değer verildiğinin, saygı duyulduğunun farkında olması,
 • Kulüp çalışmalarının belirlenen saatte düzenli olarak yapılması,
 • Nicel değil niteliksel gelişimin hedeflenmesi,
 • Zümre toplantılarının ortaöğretim kurumları yönetmeliğine göre yapılması,
 • Nitelikli bir eğitim öğretim ortamının olması,
 • Öğrenci profilinin çok iyi tanınması,
 • Eğitim öğretim konularında yeniliklere açık olunması,
 • Tıptaki teknolojik gelişmelerin eğitim öğretime yansıtılması,
 • Sağlık alanındaki gelişmelerin yakından takip edilmesi ve eğitim materyallerine kolay ulaşılması,
 • Sınıf mevcutlarının kalabalık olmaması.

 

F.2. ZAYIF YÖNLER

 • Kurumun şehir merkezine uzak olması,
 • Kurumun öğrenci uygulama alanları ile sosyal kültürel alanlara yakın olmaması,
 • Kurumun bulunduğu çevrenin sosyo-kültürel düzeyinin düşük olması.

 

F.3. FIRSATLAR

 • Milli bayramların, kutlama ve anma törenlerinin anlam ve önemine yakışır şekilde yapılması,
 • Cumhuriyet değerlerine bağlı olunması,
 • Öğrencilerin, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda yetiştirilmesi,
 • Velilerle etkin işbirliği yapılması,
 • Çalışanlara sanatsal kültürel faaliyet içinde olma imkânı sağlanması,
 • Çalışanların motivasyonlarını sağlamak için çeşitli organizasyonlar düzenlenmesi,
 • Farklı alanlarda söyleşi, konferans, konser, bilgi şöleni vb. etkinliklerin düzenlenmesi,
 • Öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimlerinin çok yönlü desteklenmesi,
 • Öğrenci – öğretmen iletişiminin etkili ve sağlıklı olması,
 • Yönetimin öğretmenlerle sık sık görüşüp bilgi alışverişinde bulunması,
 • Sorunların yöneticilerle paylaşılıp birlikte çözüm bulunması,
 • Eğitim öğretimle ilgili birçok isteğin yönetim tarafından yanıtlanması,
 • Her gün 20 dakika okuma saatinin olması,
 • Okulumuzun Altındağ ilçesi sınırları içinde sağlık alanında öğrenci alan tek özel mesleki ve teknik anadolu lisesi olması

F.4. TEHDİTLER

 • Velilerin çoğunun sosyo-kültürel düzeyinin düşük olması,
 • Veliler arasında eğitim düzeyi düşük olanların ağırlıklı olması,
 • Öğrenci ve velilerin değişime direnç göstermesi,
 • Özel mesleki ve teknik anadolu lisesi sayılarının fazla olması,

 

 III. BÖLÜM

 

GELECEĞE YÖNELİM

GELECEĞE YÖNELİM

 

Geleceğe yönelim bölümü iki başlıkta ele alınmıştır. Birinci başlıkta, misyon ve temel değerler; ikinci başlıkta ise Temalar, Stratejik Amaçlar ve Stratejik Hedefler yer almaktadır.

 

 

MİSYONUMUZ

 

Türk Milli Eğitimi’nin temel amaçları doğrultusunda, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, bilimi, teknolojiyi, insan sevgisini esas alan ve kaliteli sağlık hizmetini yaratılmışların en yücesine vermek için mesleki bilgi ve beceri düzeyi ile en çok tercih edilen nitelikli sağlık personeli yetiştirmektir.

 

 

 1. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER

 

VİZYONUMUZ

 

İnsanların sağlığını korumak ve geliştirmek, yaşam kalitesini artırmak için sağlık ekibine katılacak her bir bireyi üst seviyede bilgi, beceri ve donanıma sahip, yüksek insani değerler ile yetiştirmektir.

 

TEMEL DEĞERLERİMİZ

 

 

Gençlerimizi Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda yetiştiririz.

İleri demokrasi anlayışını ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin ilkelerini benimseriz.

Çalışanlarımızın kendisini geliştirmesinin bizim gelişmemiz olduğuna inanırız.

Okulumuzdaki her çalışanın gelişmesi için ortamlar hazırlarız.

Başarının takım çalışmasıyla yakalanacağına inanırız.

Değişimin ve sürekli gelişimin önemine inanırız.

 

Öğrenci, veli ve toplumun beklentilerini karşılayacak bir gelişimi destekleriz.

Tüm çalışanların gelişmesi için fırsat eşitliği sağlarız.

Çalışanları tanır, onların yeteneklerini geliştirir ve fikirlerine değer veririz.

Eğitime yapılan yatırımı kutsal sayar, her türlü desteği veririz.

Ar-Ge çalışmalarına önem veririz.

Gelişmede bilimsellik ve akılcılığı temel alırız.

Okulumuzda yapılan çalışmaların ülkemize ve insanlığa katkı sağlayacağınainanırız.

Kurumdaki tüm çalışanların sürekli eğitimin bir parçası olduğuna inanırız.

Yaşamın her boyutunda etkin olarak yer almayı ve zamanı iyi kullanmayı temel alırız.

İlişkilerinde; dürüstlüğü, güveni, hoşgörüyü esas alan ve etkili iletişim kurabilen bireyler olmayı tercih ederiz.

Kendisiyle barışık, sağlıklı bir güven duygusu ve özdenetim geliştirmiş bireyler olmayı önemseriz. Paylaşarak gelişeceğimizin bilinciyle ekip çalışmasını önemseriz.

Estetik duygumuzu-görüşümüzü geliştirerek bunu yaşamımıza yansıtırız.

Anadilimizin ve evrensel dillerden en az birinin etkili bir biçimde kullanılmasını amaçlarız.

Kendi toplumsal değerlerimizin evrensel değerler içindeki önemini görüp bu değerlerin gelişimi konusunda mücadele ederiz.

Kendimize ve insanlığa karşı sorumluluklarımızı yerine getirip doğal çevreyle uyum içinde yaşarız.

Düşünsel ve bedensel emeğe saygı duyarız.

Eleştirel ve analitik düşünme gücüne sahip olmak için gereken tüm çabayı gösteririz.

Hedefler doğrultusunda sürekli ve yeniden öğrenme çabasıyla, bilgi toplama yollarını kullanırız.

Yaratıcı çözümleri alışılmış çözümlerin üzerinde tutup sorunlara yaratıcı ve yapıcı çözümler üretmeyi önemseriz.

Bilgiyi gelişimin, yetkinliğin ve saygınlığın kaynağı olarak görürüz.

Var olan bilgiyi yeni bilgiler üretmek için kullanıp bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yaşamımıza yansıtırız.

 

 1. TEMALAR, STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER

 

TEMALAR

 

Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yürütmekte olduğu hizmetler ile stratejik planlamada yer alacak hizmetlere ilişkin stratejik alanları, sorun odaklı yaklaşımla 4 Tema (Eğitim-Öğretim, Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler, Yönetim – Organizasyon) başlığı altında gruplandırılmıştır.

 

Temalar adı altında yer alan stratejik amaç ve hedefler oluşturulurken “sorun çözme odaklı” yaklaşım tercih edilmiştir. Diğer bir deyişle, tema konusunun “stratejik boyutları” ön plana çıkarılmıştır. Bu sorunlardan (stratejik konular) yola çıkılarak stratejik amaç ve hedefler oluşturulmuştur.

 

 

 

 

 1. TEMA: EĞİTİM – ÖĞRETİM

 

 1. Ortaöğretim

 

 

 

 1. TEMA: KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

 

 1. Teknolojik Donanımlar

 

 1. Fiziksel Kapasitenin Kullanımı

 

 1. Maddi Kaynakların Kullanımı

 

 

 

 1. TEMA: SOSYAL VEKÜLTÜREL FAALİYETLER

 

 1. Sosyal ve Kültürel Faaliyet Durumu

 

 1. Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Eğitim-Öğretime Katkısı

 

 

 

 1. TEMA: YÖNETİM – ORGANİZASYON

 

 1. Performans Değerlendirmesi

 

 1. Mevzuatın Yürütülmesi

 

 1. Stratejik Yönetim Anlayışının Yerleştirilmesi

 

 

 

 

 

TEMA 1: EĞİTİM-ÖĞRETİM

 

 

 

Stratejik Amaç 1:

Bütün öğrencilerin yüksek başarı düzeyine ulaşmalarını, değerlere saygılı birey olma özelliğini yakalamalarını ve Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin misyon (okulun var oluş nedeni) ve vizyon (ulaşmak istenilen nokta)  bilincinin oluşmasını sağlamak.

 

Performans Hedefleri (1 Yıllık)

P.G.1.1.1:2014-2015 Eğitim Öğretim yılında öğrencilerimizin %89 olan yıl sonu başarı oranını her yıl %1 arttırmak

 

Faaliyetler/Projeler:

Faaliyet/Proje Adı Başlama Bitiş Tarihi Sorumlu Ekip Süresi
Ekiplerin Oluşturulması I. Dönem Öğretmenler Kurulu Okul Gelişim Yönetim Ekibi Her Yıl
Motivasyonu Arttırıcı Seminer Düzenlenmesi Yılda İki Kere

(I. ve II. Dönem)

Rehberlik Servisi Her Yıl
Deneme Sınavı ve Etütler Eğitim Öğretim Yılı Boyunca Rehberlik Servisi/Okul İdaresi Her Yıl
Koçluk Sistemi Eğitim Öğretim Yılı Boyunca Rehberlik Servisi/

Okul İdaresi/

Sınıf Rehber Öğretmenleri

Her Yıl

 

TEMA 1: EĞİTİM-ÖĞRETİM

 

Stratejik Hedef 2.1. (5 yıllık)

Okuldaki sosyal, kültürel ve teknolojik alandaki proje sayısını,  planlı dönem sonuna kadar 1’er arttırmak.

 

 

Stratejiler:

Öğrencilerde meslek bilincinin oluşmasını ve sorumluluk duygusunun gelişmesini sağlamak.

 

Performans Hedefleri (1 Yıllık)

P.G.2.1.1: Okuldaki proje sayısı

 

Stratejik Amaç 2:

Aktif düşünme becerisine sahip, bilişim teknolojilerini kullanabilen ve çağın gereklerine ayak uydurabilen üretken, donanımlı bireyler yetiştirmek.

 

Performans Göstergeleri

 

 

Performans Göstergeleri

 

 

Mevcut Durum

2014

(Eylül)

 
 

2015

 

2016

 

2017

 

2018

 

2019

Dönem Hedefi
P.G.1.1.1 %89 %90 %91 %92 %93 %94 %94
               
               
               

 

 

Stratejik Hedef 1.1. (5 yıllık)

Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin başarı oranını arttırmak.

 

 

Performans Göstergeleri

 

 

Performans Göstergeleri

 

 

Mevcut Durum

2014

(Eylül)

 
 

2015

 

2016

 

2017

 

2018

 

2019

Dönem Hedefi
P.G.2.1.1 1 2 3 4 5 5
               
               
               

 

 

Faaliyetler/Projeler:

Faaliyet/Proje Adı Başlama Bitiş Tarihi Sorumlu Ekip Süresi
Proje Ekiplerinin Oluşturulması I. Dönem Öğretmenler Kurulu Avrupa Birliği Proje Ekibi / Zümreler Her Yıl
Bilgilendirme Seminerleri Düzenlenmesi Yılda Bir Kere Avrupa Birliği Proje Ekibi / Zümreler Her Yıl
Proje Oluşturma ve Yürütme Yıl Boyunca Avrupa Birliği Proje Ekibi / Zümreler Her Yıl

 

TEMA 1: EĞİTİM-ÖĞRETİM

 

Stratejik Hedef 3.1. (5 yıllık)

Kurumumuzda daha önce yapılan ve yapılmakta olan kitap okuma saati konusunda, günde 20 dk. olmak üzere haftada ortalama 1,5 saat olan okuma saatine devam edilip, öğrencilerimizin okuma alışkanlığını sürdürmesini sağlamak, kütüphaneden yararlanan öğrenci sayısı 50 iken bu oranı her yıl öğrenci sayısının %20’si oranında arttırmak.

 

Performans Göstergeleri

 

 

Performans Göstergeleri

 

 

Mevcut Durum

2014

(Eylül)

 
 

2015

 

2016

 

2017

 

2018

 

2019

Dönem Hedefi
P.G.3.1.1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
P.G.3.1.2 50 %20 %40 %60 %80 %100 %100
P.G.3.1.3              
               

 

 

Stratejiler:

Okuma Ekibi ve Kütüphanecilik Kulübü’nün desteği ile öğrencilerin ilgisini çekecek kitap serilerini okul kütüphanesine kazandırmak.

 

Performans Hedefleri (1 Yıllık)

P.G.3.1.1: Kitap okuma saati

P.G.3.1.2: Kütüphaneden yararlanan öğrenci sayısı

P.G.3.1.3: Velilerle okuma zamanı

 

Stratejik Amaç 3:

Aktif düşünme becerisine sahip, bilişim teknolojilerini kullanabilen ve çağın gereklerine ayak uydurabilen üretken donanımlı bireyler yetiştirmek.

 

Stratejiler:

Her yıl mesleki, sosyo- kültürel ve teknolojik alanda projeler üretilecek, öğrencilerin aynı zamanda yaratıcılık özellikleri geliştirilecek. Oluşturulan projeler yerel, ulusal ve uluslararası yarışmalara da gönderilecektir.

 

 

Faaliyetler/Projeler:

Faaliyet/Proje Adı Başlama Bitiş Tarihi Sorumlu Ekip Süresi
Okuma Ekibi’nin Oluşturulması I. Dönem Öğretmenler Kurulu Okuma Ekibi / Okul İdaresi Her Yıl
Okuma Saatinin Belirlenmesi I. Dönem Öğretmenler Kurulu Okuma Ekibi / Okul İdaresi Her Yıl
Kütüphanenin Kullanım Oranını Arttırıcı Etkinlikler Yıl Boyunca Okuma Ekibi / Okul İdaresi Her Yıl

 

TEMA 1: EĞİTİM-ÖĞRETİM

 

Stratejik Hedef 4.1. (5 yıllık)

2014-2015 eğitim öğretim yılında 6 gün olan devamsızlık/ öğrenci ortalamasının her yıl % 0,5 değerinde düşürmek, yılda iki kere yapılan veli toplantı sayısının ilk dönem için 2 ikinci dönem için 3 olmak üzere yılda 5 defa yapmak.

 

Performans Göstergeleri

 

 

Performans Göstergeleri

 

 

Mevcut Durum

2014

(Eylül)

 
 

2015

 

2016

 

2017

 

2018

 

2019

Dönem Hedefi
P.G. 4.1.1: 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3,5
P.G. 4.1.2: 2 5 5 5 5 5 5
               
               

 

Stratejiler:

Devamsızlık oranını düşürerek öğrencilerin eğitim öğretimden üst düzeyde istifade etmesini sağlamak. Öğrencilerde sağlıklı yaşam bilinci oluşturmak.

 

Faaliyetler/Projeler:

Faaliyet/Proje Adı Başlama Bitiş Tarihi Sorumlu Ekip Süresi
Ekiplerin Oluşturulması I. Dönem Öğretmenler Kurulu Öğretmenler Kurulu / Okul İdaresi Her Yıl
Devamsızlı Takibi Yapılması Eğitim Öğretim Yılı İçinde Rehberlik Servisi/

Sınıf Rehber Öğretmeni/ Okul İdaresi

Her Yıl
Devamsızlıkla İlgili Sonuçların Değerlendirilmesi I. Dönem Sonu

II. Dönem Sonu

Rehberlik Servisi/

Sınıf Rehber Öğretmeni/ Okul İdaresi

Her Yıl
Veli Toplantısı Tarihlerinin Düzenlenmesi I. Dönem Öğretmenler Kurulu Okul İdaresi Her Yıl

 

TEMA 2: KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

 

Performans Hedefleri (1 Yıllık)

P.G. 4.1.1: Devam – devamsızlık takibi

P.G. 4.1.2: Veli toplantıları

 

Stratejik Amaç 4:

Öğrencilere “öğrenmeyi öğrenme” ilkesini benimseterek, insan sağlığının önemini kavratmak.

 

 

Stratejik Amaç 5:

Güvenli ve sağlıklı okul ortamı oluşturulması için fiziksel alanların yetersizliği giderilerek, günün teknolojisine uygun donanımları tamamlamak ve okul faaliyetlerinin devamı için gereken kaynakları sağlayarak okulumuzdaki eğitim öğretim kalitesini yükseltmek.

 

Performans Hedefleri (1 Yıllık)

P.G. 5.1.1: Projeksiyon sayısı

P.G. 5.1.2: Diz üstü bilgisayar sayısı

P.G. 5.1.3: Ses sistemi sayısı

 

Faaliyetler/Projeler:

Faaliyet/Proje Adı Başlama Bitiş Tarihi Sorumlu Ekip Süresi
Ekiplerin Oluşturulması I. Dönem Öğretmenler Kurulu Öğretmenler Kurulu / Okul İdaresi Her Yıl
Araştırma Yapılması         Eylül 2015

Kasım 2015

Okul Güzelleştirme Ekibi Her Yıl
Etkinliklerin Değerlendirilmesi II. Dönem Sonu Okul Güzelleştirme Ekibi Her Yıl

 

TEMA 2: KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
Stratejik Amaç 6:

Güvenli ve sağlıklı okul ortamı oluşturulması için fiziksel alanların yetersizliği giderilerek, günün teknolojisine uygun donatımları tamamlamak ve okul faaliyetlerinin devamı için gereken kaynakları sağlayarak okulumuzdaki sosyal yaşam kalitesini yükseltmek.

 

Stratejik Hedef 6.1. (5 yıllık)

Okulumuzdamevcut bulunmayan bank sayısını, planlı dönem sonuna kadar 10’a çıkartmak, 2 adet basketbol potası ve voleybol sahası kazandırmak.

 

Performans Hedefleri (1 Yıllık)

P.G. 6.1.1: Bank Sayısı

P.G.6 .1.2: Basketbol Pota Sayısı

P.G.6.1.3: Voleybol Sahası

 

Stratejiler:

Amaç ve hedeflere ulaşmak için bu konuda görevli olan ekiplerle toplantı yapmak. Genel bütçeden maliyeti karşılamak.

 

Performans Göstergeleri

 

 

Performans Göstergeleri

 

 

Mevcut Durum

2014

(Eylül)

 
 

2015

 

2016

 

2017

 

2018

 

2019

Dönem Hedefi
P.G. 5.1.1: 4 5 7 9 12 12
P.G. 5.1.2: 2 4 6 8 10 10
P.G. 5.1.3: 2 3 4 5 6 6
               

 

 

Stratejik Hedef 5.1. (5 yıllık)

Okulumuzda mevcut olan 4 projeksiyon sayısını 3 katına, 2 adet diz üstü bilgisayar sayısını 5 katına ve ses sistemi sayısını 3 katına çıkartmak.

 

 

Performans Göstergeleri

 

 

Performans Göstergeleri

 

 

Mevcut Durum

2014

(Eylül)

 
 

2015

 

2016

 

2017

 

2018

 

2019

Dönem Hedefi
P.G. 6.1.1: 2 7 8 9 10 11 11
P.G. 6.1.2: 1 1 2
P.G.6.1.3: 1 1
               

 

 

Stratejik Amaç 7:

Güvenli ve sağlıklı okul ortamı oluşturulması için fiziksel alanların yetersizliği giderilerek, günün teknolojisine uygun donatımları tamamlamak ve okul faaliyetlerinin devamı için gereken kaynakları sağlayarak okulumuzdaki sosyal yaşam kalitesini yükseltmek.

 

Performans Göstergeleri

 

 

Performans Göstergeleri

 

 

Mevcut Durum

2014

(Eylül)

 
 

2015

 

2016

 

2017

 

2018

 

2019

Dönem Hedefi
P.G. 7.1.1: 1189 TL 2890 TL          
P.G. 7.2.1: 12500 TL 674 TL          
P.G. 7.3.1: 21916 TL 645 TL          
P.G. 7.4.1: 2471 TL 376 TL          

 

 

Stratejiler:

Amaç ve hedeflere ulaşmak için bu konuda görevli olan ekiplerle toplantı yapmak. Okul Aile Birliği ile iletişim içinde olmak.

 

Stratejiler:

Amaç ve hedeflere ulaşmak için bu konuda görevli olan ekiplerle toplantı yapmak. Genel bütçeden maliyeti karşılamak.

 

Stratejik Hedef: 7.1. (5 yıllık)

Okulumuzda fiziki ve teknik olarak ortaya çıkabilecek aksaklıkları gidermek.

Stratejik Hedef: 7.2. Eğitim ve öğretimin aksamaması için ortaya çıkabilecek kırtasiye ve büro malzemelerini temin etmek.

Stratejik Hedef: 7.3. Bilimsel üretkenliği, sosyal aktiviteleri, sosyal etkinlikleri arttırmak için eğitim amaçlı materyal ve malzeme alımı yapmak

Stratejik Hedef: 7.4. Okulumuzda sağlıklı bir ortam oluşturmak için gerekli temizlik malzemeleri temin etmek

 

Performans Hedefleri (1 Yıllık)

P.G. 7.1.1: Giderilen fiziki ve teknik aksaklıklar

P.G. 7.2.1: Kırtasiye ve büro malzemeleri

P.G. 7.3.1: Bilimsel üretkenliği, sportif aktiviteleri ve sosyal etkinlikleri arttırmak için eğitim amaçlı materyal ve malzeme alımı

P.G. 7.4.1: Temizlik malzemeleri

 

Faaliyetler/Projeler:

Faaliyet/Proje Adı Başlama Bitiş Tarihi Sorumlu Ekip Süresi
Okul Güzelleştirme Ekibi’nin  Oluşturulması I. Dönem Öğretmenler Kurulu Öğretmenler Kurulu / Okul İdaresi Her Yıl
Araştırma Yapılması       Eylül 2015

Kasım 2015

Okul Güzelleştirme Ekibi Her Yıl
Bank Alımı Haziran 2015

     Eylül 2015

Okul Güzelleştirme Ekibi/Okul İdaresi Her Yıl
Basketbol Potası  Alımı Haziran 2015

    Eylül 2015

Okul Güzelleştirme Ekibi/Okul İdaresi Planlı Dönem İçinde
Çalışmaların Değerlendirilmesi II. Dönem Sonu Okul Güzelleştirme Ekibi Her Yıl

 

TEMA 2: KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

 

 

 

Faaliyetler/Projeler:

Faaliyet/Proje Adı Başlama Bitiş Tarihi Sorumlu Ekip Süresi
Ekiplerin Oluşturulması I. Dönem Öğretmenler Kurulu Öğretmenler Kurulu/Okul İdaresi Her Yıl
Araştırma Yapılması Yıl İçinde Kültürel ve Sportif Etkinlikler Ekibi Her Yıl
Alımların Yapılması Yıl İçinde Okul İdaresi Her Yıl

 

TEMA 3: SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER

 

Stratejik Hedef 8.1. (5 yıllık)

Okulumuzda 2013-2014 eğitim öğretim yılında yapılan etkinlik sayısını her yıl kademeli olarak 4’ten 11’e yükseltmek.

 

Performans Göstergeleri

 

 

Performans Göstergeleri

 

 

Mevcut Durum

2014

(Eylül)

 
 

2015

 

2016

 

2017

 

2018

 

2019

Dönem Hedefi
P.G.8.1.1: 4 7 8 9 10 11 11
               
               
               

 

 

TEMA 3: SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER

 

Stratejiler:

Önceliğimiz, öğrencilerimizin sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını sağlayarak, onların girişimci, iletişime açık ve sosyal bir birey olmalarını sağlamaktır. Bu doğrultuda, kültürel ve sportif etkinlikler ekibi çalışmalar yapacaktır.

Etkinlikler sonunda değerlendirme yapılacaktır.

 

Faaliyetler/Projeler:

Faaliyet/Proje Adı Başlama Bitiş Tarihi Sorumlu Ekip Süresi Maliyeti
Kültürel ve Sportif Etkinlikler Ekibi’nin Oluşturulması I. Dönem Öğretmenler Kurulu Öğretmenler Kurulu / Okul İdaresi Her Yıl Okul

Yönetimi

Çalışmaların Yapılması I. Dönem Öğretmenler Kurulu Kültürel ve Sportif Etkinlikler Ekibi Her Yıl Okul

Yönetimi

Etkinliklerin Değerlendirilmesi Yıl İçinde Kültürel ve Sportif Etkinlikler Ekibi Her Yıl Okul

Yönetimi

 

Performans Hedefleri (1 Yıllık)

P.G.8.1.1: Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı

 

Stratejik Amaç 8:

Sosyal ve kültürel faaliyetler vasıtasıyla öğrencilerimizin özgüvenlerini ve duyarlılıklarını arttırmak.

 

 

Stratejik Amaç 9:

Sosyal ve kültürel faaliyetler yardımıyla öğrencilerimizin özgüvenlerini ve duyarlılıklarını arttırmak.

 

Performans Hedefleri (1 Yıllık)

P.G.9.1.1: Çıkarılan Duvar Gazetesi Sayısı

P.G.9.2.1: Çıkarılan Dergi Sayısı

 

Faaliyetler/Projeler:

Faaliyet/Proje Adı Başlama Bitiş Tarihi Sorumlu Ekip Süresi
Ekiplerin Oluşturulması I. Dönem Öğretmenler Kurulu Öğretmenler Kurulu / Okul İdaresi Her Yıl
Çalışmaların Planlanması Eylül 2015 Kültür ve Edebiyat Kulübü Her Yıl
Motivasyon Arttırıcı Toplantılar Düzenlenmesi Şubat 2016 Okuma Ekibi Her Yıl
Dergi Basımı Haziran 2016 Okul Güzelleştirme Ekibi Her Yıl
Etkinliklerin Değerlendirilmesi Haziran2016 Okuma Ekibi / Okul İdaresi Her Yıl

 

TEMA 3: SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER

 

Stratejik Hedef 10.1. (5 yıllık)

Okul bahçesine çiçek dikilmesi ve belirlenen doğa ortamlarına her yıl 20 adet fidan dikilerek planlı dönem sonuna kadar dikilen fidan sayısını 100’e çıkartmak.

 

Stratejiler:

Öğrencilerimiz arasındaki paylaşım ve kaynaşmayı arttırmak için sene boyunca hazırlamış oldukları şiir, hikâye, deneme gibi yazılarla gerçekleştirmiş oldukları etkinlikleri bir bütün haline getirerek kurumsal bütünlük bilinci oluşturmak.

 

Performans Hedefleri (1 Yıllık)

P.G.10.1.1: Dikilen Fidan Sayısı

 

Stratejik Amaç 10:

Sosyal ve kültürel faaliyetler vasıtasıyla öğrencilerimizin özgüvenlerini ve duyarlılıklarını arttırmak.

 

Performans Göstergeleri

 

 

Performans Göstergeleri

 

 

Mevcut Durum

2014

(Eylül)

 
 

2015

 

2016

 

2017

 

2018

 

2019

Dönem Hedefi
P.G.9.1.1: 9 20 30 40 50 60 60
P.G.9.2.1: 1 1 1 1 1
               
               

 

Stratejik Hedef 9.1. (5 yıllık)

Okulumuzda 2014-2015 eğitim öğretim yılında hazırlanan duvar gazetesi sayısını planlı dönem sonuna kadar 60 adete çıkartmak.

Stratejik Hedef 9.2. Henüz çıkartılmayan okul dergisini her yıl 1 kez çıkartmak.

 

 

Performans Göstergeleri

 

 

Performans Göstergeleri

 

 

Mevcut Durum

2014

(Eylül)

 
 

2015

 

2016

 

2017

 

2018

 

2019

Dönem Hedefi
P.G.10.1.1:   20 40 60 80 100 100
               
               
               

 

Stratejiler:

Öğrencilerimiz arasındaki paylaşım ve kaynaşmayı arttırmak. Bunun için Altındağ Belediyesi, Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü ile iş birliği yapmak.

 

Stratejik Amaç 11

Amaç ve hedeflere ulaşabilmeyi sağlayan stratejik yönetim anlayışını yerleştirmek, yönetsel ve kalite süreçlerinin eğitim politikalarına, stratejik plana ve mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak amacıyla daha etkin yönetim, denetim sistemi oluşturmak.

 

Performans Hedefleri (1 Yıllık)

P.G.11.1.1:Performans değerlendirme sistemi konusunda en az % 70 çalışan memnuniyeti

Stratejik Hedef 11.1(5 yıllık)

Kurumda çalışanların adil bulduğu bir performans değerlendirmesi gerçekleştirmek.

 

TEMA 4: YÖNETİM – ORGANİZASYON

 

Faaliyetler/Projeler:

Faaliyet/Proje Adı Başlama Bitiş Tarihi Sorumlu Ekip Süresi
Okul Güzelleştirme Ekibi’nin Oluşturulması I. Dönem  Sene Başı Öğretmenler Kurulu Öğretmenler Kurulu / Okul İdaresi Her Yıl
Fidan Dikimi Yıl İçinde Okul Güzelleştirme Ekibi Her Yıl
Etkinliklerin Değerlendirilmesi Haziran 2016 Okul Güzelleştirme Ekibi Her Yıl

 

 

Performans Göstergeleri

 

 

Performans Göstergeleri

 

 

Mevcut Durum

2014

(Eylül)

 
 

2015

 

2016

 

2017

 

2018

 

2019

Dönem Hedefi
P.G.11.1.1: % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70
               
               
               

 

 

Stratejiler:

v Kurumun iş analizlerinin değişen mevzuata ve/veya kurum koşullarına göre güncellenmesi,

 

v İş analizlerini kullanarak adil, performansa dönük ve kurumdaki tüm çalışanlar tarafından kabul edilebilecek bir performans değerlendirme sistemi oluşturulması için çalışmalara başlanması,

 

v Oluşturulan performans değerlendirme sisteminin PUKÖ döngüsü ile izlenmesidir.

Stratejik Hedef 12. 1(5 yıllık)

Kurumun yönetsel ve kalite süreçlerinin eğitim politikalarına, stratejik plana ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

Performans Göstergeleri

 

 

Performans Göstergeleri

 

 

Mevcut Durum

2014

(Eylül)

 
 

2015

 

2016

 

2017

 

2018

 

2019

Dönem Hedefi
P.G.12.1.1 Tüm Birim ve Zümreler
P.G.12.1.2 Tüm Birim ve Zümreler
   
   

 

 

TEMA 4: YÖNETİM – ORGANİZASYON

 

Stratejiler:

v Kurumda gerçekleştirilecek işlerin mevzuata uygunluğunu sağlamak amacıyla mevzuat taraması yapılarak her birim ve zümre için yıllık çalışma planları hazırlanması,

 

v Öğretim yılı içinde periyodik olarak yapılan zümre toplantılarında bu planların güncellenmesi,

 

v Değişen mevzuatın takip edilmesinin ve uygulamalara yansıtılmasının sağlanmasıdır.

 

Performans Hedefleri (1 Yıllık)

P.G.12.1.1Her öğretim yılı başında birim ve zümrelere yıllık çalışma planlarının olmasıdır.

P.G.12.1.2. Öğretim yılı süresince çalışma planlarının güncellenmesinin sağlanmasıdır.

 

Stratejik Amaç 12

Amaç ve hedeflere ulaşabilmeyi sağlayan stratejik yönetim anlayışını yerleştirmek, yönetsel ve kalite süreçlerinin eğitim politikalarına, stratejik plana ve mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak amacıyla daha etkin yönetim, denetim sistemi oluşturmak.

 

Faaliyet/Projeler:

Faaliyet/Proje Adı Başlama Bitiş Tarihi Sorumlu Ekip Süresi
Ekiplerin Oluşturulması I. Dönem Sene Başı Öğretmenler Kurulu Öğretmenler Kurulu / Yönetim Her Yıl
Bilgilendirici Seminerler Düzenlenmesi I. Dönem Sene Başı Öğretmenler Kurulu Okul İdaresi Her Yıl
Performans Değerlendirilmesi Haziran 2016 Okul İdaresi Her Yıl

 

 

Faaliyet/Projeler:

Faaliyet/Proje Adı Başlama Bitiş Tarihi Sorumlu Ekip Süresi
Birimlerin Oluşturulması 1. Dönem Öğretmenler Kurulu Öğretmenler Kurulu/ Zümreler/

Okul İdaresi

Her Yıl
Planların Güncellenmesi Yıl İçinde Öğretmenler Kurulu/ Zümreler Her Yıl
Çalışmaların Değerlendirilmesi 1. Dönem Sonu

2. Dönem Sonu

Okul İdaresi Her Yıl

 

TEMA 4: YÖNETİM – ORGANİZASYON

 

Stratejik Hedef 13.1(5 yıllık)

Planlı dönem boyunca Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde stratejik yönetim anlayışını yerleştirmektir.

Performans Göstergeleri

 

 

Performans Göstergeleri

 

 

Mevcut Durum

2014

(Eylül)

 
 

2015

 

2016

 

2017

 

2018

 

2019

Dönem Hedefi
P.G.13.1.1 Tüm Birimler
P.G.13.1.2 Tüm Birimler
   
   

 

 

Stratejiler:

v Öğrenci, veli, öğretmen ve tüm çalışanlar için stratejik planlamayla ilgili bilgilendirme ve eğitim toplantılarının düzenlenmesi,

 

v Stratejik planın tam kopyasının okul yöneticilerine, kısaltılmış kopyasının ise zümre ve birimlere basılı olarak verilmesi,

 

v Stratejik plan ile ilgili yapılacak koordinasyon ve izleme toplantılarına geniş katılımın sağlanmasıdır.

 

Faaliyet/Projeler:

Faaliyet/Proje Adı Başlama Bitiş Tarihi Sorumlu Ekip Süresi
Birimlerin Oluşturulması 1. Dönem Öğretmenler Kurulu Öğretmenler Kurulu/

Okul İdaresi

Her Yıl
Eğitim Amaçlı Seminer Düzenlenmesi Yıl İçinde Öğretmenler Kurulu/

Rehberlik Servisi/

Okul İdaresi

Her Yıl
Çalışmaların Değerlendirilmesi 1. Dönem Sonu

2. Dönem Sonu

Okul İdaresi Her Yıl

 

Performans Hedefleri (1 Yıllık)

P.G.13.1.1Kurumda çalışan her bireyin stratejik plan hakkında bilgi sahibi olmasıdır.

P.G.13.1.2 Kurumda çalışan her bireyin stratejik planın hazırlanması, uygulanması veya değerlendirilmesi aşamasının en az birinde katkı sağlamış olmasıdır.

 

Stratejik Amaç 13

Amaç ve hedeflere ulaşabilmeyi sağlayan stratejik yönetim anlayışını yerleştirmek, yönetsel ve kalite süreçlerinin eğitim politikalarına, stratejik plana ve mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak amacıyla daha etkin yönetim, denetim sistemi oluşturmaktır.

 

 

ÖZEL ALP KOLEJİ MESLEKİ VE TEKNİKANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLAN HEDEF SORUMLULUK TABLOSU

 

TEMA STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEFLER SORUMLU BİRİM/ŞUBE
1. EĞİTİM ÖĞRETİM 1. Bütün öğrencilerin yüksek başarı düzeyine ulaşmalarını, değerlere saygılı birey olma özelliğini yakalamalarını ve Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin misyon (okulun var oluş nedeni) ve vizyon (ulaşmak istenilen nokta)  bilincinin oluşmasını sağlamak.

 

Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin başarı oranını arttırmak

 

Rehberlik Servisi

İdare

Sınıf Öğretmenleri

2. Aktif düşünme becerisine sahip, bilişim teknolojilerini kullanabilen ve çağın gereklerine ayak uydurabilen üretken, donanımlı bireyler yetiştirmek.

 

Her yıl mesleki, sosyo- kültürel ve teknolojik alanda projeler üretilecek, öğrencilerin aynı zamanda yaratıcılık özellikleri geliştirilecek. Oluşturulan projeler yerel, ulusal ve uluslararası yarışmalara da gönderilecektir.

 

Avrupa Birliği Proje Ekibi

Zümreler

3. Aktif düşünme becerisine sahip, bilişim teknolojilerini kullanabilen ve çağın gereklerine ayak uydurabilen üretken donanımlı bireyler yetiştirmek.

 

 

Kurumumuzda daha önce yapılan ve yapılmakta olan kitap okuma saati konusunda, günde 20 dk. olmak üzere haftada ortalama 1,5 saat olan okuma saatine devam edilip, öğrencilerimizin okuma alışkanlığını sürdürmesini sağlamak, kütüphaneden yararlanan öğrenci sayısı 50 iken bu oranı her yıl öğrenci sayısının %20’si oranında arttırmak.

 

Okuma Ekibi

Yönetim

4.Öğrencilere “öğrenmeyi öğrenme” ilkesini benimseterek, insan sağlığının önemini kavratmak.

 

2014-2019 eğitim öğretim yılında 6 gün olan devamsızlık/ öğrenci ortalamasının her yıl % 0,5 değerinde düşürmek, yılda iki kere yapılan veli toplantı sayısının ilk dönem için 2 ikinci dönem için 3 olmak üzere yılda 5 defa yapmak. Rehberlik Servisi

Sınıf Rehber Öğretmenleri

Okul İdaresi

 

 

 

ÖZEL ALP KOLEJİ MESLEKİ VE TEKNİKANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLAN HEDEF SORUMLULUK TABLOSU

 

TEMA STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEFLER SORUMLU BİRİM/ŞUBE
2. KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ  

5. Güvenli ve sağlıklı okul ortamı oluşturulması için fiziksel alanların yetersizliği giderilerek, günün teknolojisine uygun donanımları tamamlamak ve okul faaliyetlerinin devamı için gereken kaynakları sağlayarak okulumuzdaki eğitim öğretim kalitesini yükseltmek.

 

 

Okulumuzda mevcut olan 4 projeksiyon sayısını 3 katına, 2 adet diz üstü bilgisayar sayısını 5 katına ve ses sistemi sayısını 3 katına çıkartmak.

 

Öğretmenler Kurulu

Yönetim

Okul Güzelleştirme Ekibi

 

6. Güvenli ve sağlıklı okul ortamı oluşturulması için fiziksel alanların yetersizliği giderilerek, günün teknolojisine uygun donatımları tamamlamak ve okul faaliyetlerinin devamı için gereken kaynakları sağlayarak okulumuzdaki sosyal yaşam kalitesini yükseltmek.

 

 

Okulumuzda mevcut bulunmayan bank sayısını, planlı dönem sonuna kadar 10’a çıkartmak, 2 adet basketbol potası ve voleybol sahası kazandırmak.

 

Okul Güzelleştirme Ekibi

Yönetim

 

7. Güvenli ve sağlıklı okul ortamı oluşturulması için fiziksel alanların yetersizliği giderilerek, günün teknolojisine uygun donatımları tamamlamak ve okul faaliyetlerinin devamı için gereken kaynakları sağlayarak okulumuzdaki sosyal yaşam kalitesini yükseltmek.

 

 

1. Okulumuzda fiziki ve teknik olarak ortaya çıkabilecek aksaklıkları gidermek.

 

2. Eğitim ve öğretimin aksamaması için ortaya çıkabilecek kırtasiye ve büro malzemelerini temin etmek.

 

3. Bilimsel üretkenliği, sosyal aktiviteleri, sosyal etkinlikleri arttırmak için eğitim amaçlı materyal ve malzeme alımı yapmak

 

4.Okulumuzda sağlıklı bir ortam oluşturmak için gerekli temizlik malzemeleri temin etmek

 

Öğretmenler Kurulu

Yönetim

Kültürel ve Sportif Etkinlikler Ekibi

 

 

ÖZEL ALP KOLEJİ MESLEKİ VE TEKNİKANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLAN HEDEF SORUMLULUK TABLOSU

 

TEMA STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEFLER SORUMLU BİRİM/ŞUBE
3. SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER  

8. Sosyal ve kültürel faaliyetler vasıtasıyla öğrencilerimizin özgüvenlerini ve duyarlılıklarını arttırmak.

 

 

 

Okulumuzda 2013-2014 eğitim öğretim yılında yapılan etkinlik sayısını her yıl kademeli olarak 4’ten 11’e yükseltmek.

 

Öğretmenler Kurulu

Yönetim

Kültürel ve Sportif Etkinlikler Ekibi

 

9. Sosyal ve kültürel faaliyetler yardımıyla öğrencilerimizin özgüvenlerini ve duyarlılıklarını arttırmak.

 

 

1. Okulumuzda 2014-2015 eğitim öğretim yılında hazırlanan duvar gazetesi sayısını planlı her yıl arttırmak

 

2.Okul dergisini her yıl 1 kez çıkartmak.

 

Öğretmenler Kurulu

Yönetim

Kültür ve Edebiyat Kulübü

Okul Güzelleştirme Ekibi

 

10. Sosyal ve kültürel faaliyetler vasıtasıyla öğrencilerimizin özgüvenlerini ve duyarlılıklarını arttırmak.

 

 

Okul bahçesine çiçek dikilmesi ve belirlenen doğa ortamlarına her yıl 20 adet fidan dikilerek planlı dönem sonuna kadar dikilen fidan sayısını 100’e çıkartmak.

 

 

Öğretmenler Kurulu

Yönetim

Okul Güzelleştirme Ekibi

4. YÖNETİM – ORGANİZASYON  

11. Amaç ve hedeflere ulaşabilmeyi sağlayan stratejik yönetim anlayışını yerleştirmek, yönetsel ve kalite süreçlerinin eğitim politikalarına, stratejik plana ve mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak amacıyla daha etkin yönetim, denetim sistemi oluşturmak.

 

1. Kurumda çalışanların adil bulduğu bir performans değerlendirmesigerçekleştirmektir.

 

2. Kurumun yönetsel ve kalite süreçlerinin eğitim politikalarına, stratejik plana ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamaktır.

 

3. Planlı dönem boyunca Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde stratejik yönetim anlayışını yerleştirmektir.

 

 

Yönetim

 

ÖZEL ALP KOLEJİ MESLEKİ VE TEKNİKANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLAN HEDEF SORUMLULUK TABLOSU

 

TEMA STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEFLER SORUMLU BİRİM/ŞUBE
4. YÖNETİM – ORGANİZASYON 12. Amaç ve hedeflere ulaşabilmeyi sağlayan stratejik yönetim anlayışını yerleştirmek, yönetsel ve kalite süreçlerinin eğitim politikalarına, stratejik plana ve mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak amacıyla daha etkin yönetim, denetim sistemi oluşturmaktır.

 

1. Kurumda gerçekleştirilecek işlerin mevzuata uygunluğunu sağlamak amacıyla mevzuat taraması yapılarak her birim ve zümre için yıllık çalışma planları hazırlanmasıdır.

 

2. Öğretim yılı içinde periyodik olarak yapılan zümre toplantılarında bu planların güncellenmesidir.

 

3. Değişen mevzuatın takip edilmesinin ve uygulamalara yansıtılmasının sağlanmasıdır.

 

Öğretmenler Kurulu

 

Zümreler

 

Yönetim

13. Amaç ve hedeflere ulaşabilmeyi sağlayan stratejik yönetim anlayışını yerleştirmek, yönetsel ve kalite süreçlerinin eğitim politikalarına, stratejik plana ve mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak amacıyla daha etkin yönetim, denetim sistemi oluşturmaktır. 1. Öğrenci, veli, öğretmen ve tüm çalışanlar için stratejik planlamayla ilgili bilgilendirme ve eğitim toplantılarının düzenlenmesidir.

 

2. Stratejik planın tam kopyasının okul yöneticilerine, kısaltılmış kopyasının ise zümre ve birimlere basılı olarak verilmesidir.

 

3. Stratejik plan ile ilgili yapılacak koordinasyon ve izleme toplantılarına geniş katılımın sağlanmasıdır.

 

 

 

Yönetim

 

 

 

 

 

 

 1. BÖLÜM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İZLEME VE DEĞERLENDİRME

 

 

 

 

İZLEME VE DEĞERLENDİRME

 

“Ankara Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Stratejik Planı”nın onaylanarak yürürlüğe girmesinden sonra stratejik planın izleme ve değerlendirmesine başlanacaktır.

İzleme, Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Stratejik Plan’ında ortaya konulan hedeflere ulaşma derecesinin sistemli olarak takip edilip raporlaştırılmasıdır.

Değerlendirme ise uygulama sonuçlarının stratejik amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi, söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.

Stratejik planın uygulanmasından sorumlu bölüm, birim ve sorumlular planlama aşamasında tespit edilmiştir. Planda yer alan amaç ve hedeflere ulaşabilmek, çalışmaların izleme ve değerlendirmesini yapabilmek için Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi stratejik plan izleme ve değerlendirme görevi, Stratejik Planlama Ekibi’ne verilmiştir. Stratejik amaçlar, hedefler, strateji ve politikalar, yorumlar ve mevcut durum hakkında bilgileri içeren raporlar sorumlu ekipler tarafından hazırlanacaktır. Bu raporlar altı aylık dönemler halinde ve iki nüsha hazırlanarak bir nüshası İzleme Değerlendirme Ekibi’ne, bir nüshası da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi’ne verilecektir.

Yapılan izleme değerlendirme sonucunda hedef ve amaçlara ulaşma derecesine bakılarak gerektiğinde gerekli açıklamalarla ilgili bölümlere geri bildirimde bulunulacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAKÇA

 

 • Devlet Planlama Müsteşarlığı (DPT) tarafından hazırlanmış olan “Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu”
 • “Milli Eğitim Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı”
 • “Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planı”
 • “2011-2014 Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı”
 • “Hacettepe Üniversitesi Stratejik Planı”
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • Stratejik Planlamaya ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi
 • Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Belgesi
 • Milli Eğitim Bakanlığı Şura Kararları
 • Sağlık Bakanlığı, (2009), Stratejik Plan 2010-2014

 

 

 

STRATEJİK AMAÇ HEDEF NO ÇALIŞMANIN ADI SORUMLU EKİP BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ TAHMİNİ BÜTÇE AÇIKLAMALAR
1. Bütün öğrencilerin yüksek başarı düzeyine ulaşmalarını, değerlere saygılı birey olma özelliğini yakalamalarını ve Özel Alp Koleji misyon (okulun var oluş nedeni) ve vizyon (ulaşmak istenilen nokta)  bilincinin oluşmasını sağlamak. 1. Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin başarı oranını arttırmak. Ekiplerin Oluşturulması Okul Gelişim Yönetim Ekibi I.Dönem Öğretmenler Kurulu    
Motivasyonu arttırıcı seminer düzenlenmesi Rehberlik Servisi Ekim 2019 Mart 2023    
Deneme Sınavı ve Etütler Rehberlik Servisi /İdare Kasım 2019 Haziran 2023    
Koçluk Sistemi Rehberlik Servisi/ İdare/

Sınıf Öğretmenleri

Eylül 2019 Haziran 2023    
2.Aktif düşünme becerisine sahip, bilişim teknolojilerini kullanabilen ve çağın gereklerine ayak uydurabilen üretken, donanımlı bireyler yetiştirmek.

 

1.Okuldaki sosyal, kültürel ve teknolojik alandaki proje sayısını arttırmak. Proje Ekiplerinin Oluşturulması Avrupa Birliği Proje Ekibi / Zümreler I.Dönem Öğretmenler Kurulu    
Bilgilendirme seminerleri düzenleme Avrupa Birliği Proje Ekibi / Zümreler / İdare Eğitim Öğretim Dönemi Başları    
Proje oluşturma ve yürütme Avrupa Birliği Proje Ekibi / Zümreler Eylül 2019 Haziran 2023    
3.Aktif düşünme becerisine sahip, bilişim teknolojilerini kullanabilen ve çağın gereklerine ayak uydurabilen üretken donanımlı bireyler yetiştirmek. 1.Kurumumuzda daha önce yapılan ve yapılmakta olan kitap okuma saati konusunda, günde 20 dk. olmak üzere haftada ortalama 1,5 saat olan okuma saatine devam edilip, öğrencilerimizin okuma alışkanlığını sürdürmesini sağlamak, kütüphaneden yararlanan öğrenci sayısı 50 iken bu oranı her yıl öğrenci sayısının %20’si oranında arttırmak. Okuma Ekibinin Oluşturulması Okuma Ekibi / Yönetim I.Dönem Öğretmenler Kurulu    
Okuma saatinin belirlenmesi I.Dönem Öğretmenler Kurulu
Kütüphanenin kullanım oranını arttırıcı etkinlikler Eylül 2019 Haziran 2023

ÖZEL ALP KOLEJİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2019-2023 STRATEJİK EYLEM PLANI

 

STRATEJİK AMAÇ HEDEF NO ÇALIŞMANIN ADI SORUMLU EKİP BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ TAHMİNİ BÜTÇE AÇIKLAMALAR
4.Öğrencilere “öğrenmeyi öğrenme” ilkesini benimseterek, insan sağlığının önemini kavratmak. 1.2019-2020 eğitim öğretim yılında 6 gün olan devamsızlık/ öğrenci ortalamasının her yıl % 0,5 değerinde düşürmek, yılda iki kere yapılan veli toplantı sayısının ilk dönem için 2 ikinci dönem için 3 olmak üzere yılda 5 defa yapmak. Ekiplerin Oluşturulması Öğretmenler Kurulu / Yönetim I.Dönem Öğretmenler Kurulu    
Devamsızlık Araştırması Rehberlik Servisi/ Sınıf Rehber Öğrt./ Okul İdaresi Eylül 2019 Haziran 2023
Araştırmaların Değerlendirilmesi Rehberlik Servisi/ Sınıf Rehber Öğrt./ Okul İdaresi Ocak 2020 Haziran 2019
Veli Toplantısı Tarihlerinin Düzenlemesi Okul İdaresi I.Dönem Öğretmenler Kurulu
5.Güvenli ve sağlıklı okul ortamı oluşturulması için fiziksel alanların yetersizliği giderilerek, günün teknolojisine uygun donanımları tamamlamak ve okul faaliyetlerinin devamı için gereken kaynakları sağlayarak okulumuzdaki eğitim öğretim kalitesini yükseltmek. 1.Okulumuzda mevcut olan 4 projeksiyon sayısını 3 katına, 2 adet diz üstü bilgisayar sayısını 5 katına ve ses sistemi sayısını 3 katına çıkartmak. Ekiplerin Oluşturulması Öğretmenler Kurulu / Yönetim I.Dönem Öğretmenler Kurulu    
Araştırma Yapılması Okul Güzelleştirme Ekibi Eylül 2019 Kasım 2023
Etkinliklerin Değerlendirilmesi Okul Güzelleştirme Ekibi Haziran 2019

 

STRATEJİK AMAÇ HEDEF NO ÇALIŞMANIN ADI SORUMLU EKİP BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ TAHMİNİ BÜTÇE AÇIKLAMALAR
6.Güvenli ve sağlıklı okul ortamı oluşturulması için fiziksel alanların yetersizliği giderilerek, günün teknolojisine uygun donatımları tamamlamak ve okul faaliyetlerinin devamı için gereken kaynakları sağlayarak okulumuzdaki sosyal yaşam kalitesini yükseltmek. 1.Okulumuzda mevcut bulunmayan bank sayısını, planlı dönem sonuna kadar 10 yapmak, 2 adet basketbol potası ve voleybol sahası kazandırmak. Okul Güzelleştirme Ekibinin Oluşturulması Öğretmenler Kurulu / Yönetim I.Dönem Öğretmenler Kurulu    

 

Araştırma Yapılması Okul Güzelleştirme Ekibi Eylül 2019 Kasım 2019
Bank Alımı Okul Güzelleştirme Ekibi/Yönetim Haziran2019 Eylül 2023
Basketbol Pota Alımı Okul Güzelleştirme Ekibi/Yönetim Haziran 2019 Eylül 2023
Çalışmaların Değerlendirilmesi Okul Güzelleştirme Ekibi Haziran 2020
7.Güvenli ve sağlıklı okul ortamı oluşturulması için fiziksel alanların yetersizliği giderilerek, günün teknolojisine uygun donatımları tamamlamak ve okul faaliyetlerinin devamı için gereken kaynakları sağlayarak okulumuzdaki sosyal yaşam kalitesini yükseltmek. 1. Okulumuzda fiziki ve teknik olarak ortaya çıkabilecek aksaklıkları gidermek.

2. Eğitim ve öğretimin aksamaması için ortaya çıkabilecek kırtasiye ve büro malzemelerini temin etmek.

3.Bilimsel üretkenliği, sosyal aktiviteleri, sosyal etkinlikleri arttırmak için eğitim amaçlı materyal ve malzeme alımı yapmak.

4. Okulumuzda sağlıklı bir ortam oluşturmak için gerekli temizlik malzemeleri temin etmek.

 

Kültürel ve Sportif Etkinlikler Ekibinin Oluşturulması Öğretmenler Kurulu/Yönetim I.Dönem Öğretmenler Kurulu    
Araştırma Yapılması Kültürel ve Sportif Etkinlikler Ekibi Eylül 2019 Haziran 2020
Alımların Yapılması Yönetim Eylül 2019 Haziran 2020

 

STRATEJİK AMAÇ HEDEF NO ÇALIŞMANIN ADI SORUMLU EKİP BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ TAHMİNİ BÜTÇE AÇIKLAMALAR
8.Sosyal ve kültürel faaliyetler vasıtasıyla öğrencilerimizin özgüvenlerini ve duyarlılıklarını arttırmak.

 

1.Okulumuzda 2013-2014 eğitim öğretim yılında yapılan etkinlik sayısını her yıl kademeli olarak 4’ten 11’e yükseltmek. Kültürel ve Sportif Etkinlikler Ekibinin Oluşturulması Öğretmenler Kurulu / Yönetim I.Dönem Öğretmenler Kurulu    
Çalışmaların Yapılması Kültürel ve Sportif Etkinlikler Ekibi Eylül 2019 Haziran 2020
Etkinliklerin Değerlendirilmesi Kültürel ve Sportif Etkinlikler Ekibi Eylül 2019 Haziran 2020
9.Sosyal ve kültürel faaliyetler yardımıyla öğrencilerimizin özgüvenlerini ve duyarlılıklarını arttırmak.

 

1.Okulumuzda 2014-2015 eğitim öğretim yılında hazırlanan duvar gazetesi sayısını planlı dönem sonuna kadar 60 adete çıkartmak.

 

 

2.Henüz çıkartılmayan okul dergisini her yıl 1 kez çıkartmak.

 

Ekiplerin Oluşturulması Öğretmenler Kurulu / Yönetim I.Dönem Öğretmenler Kurulu    
Çalışmaların Planlanması Kültür ve Edebiyat Kulübü Eylül 2019
Motivasyon Arttırıcı Toplantılar Düzenlenmesi Okuma Ekibi Şubat 2020
Dergi Basımı Okul Güzelleştirme Ekibi Haziran 2020
Etkinliklerin Değerlendirilmesi

 

Okuma Ekibi / Yönetim Haziran 2020

 

 

 

STRATEJİK AMAÇ HEDEF NO ÇALIŞMANIN ADI SORUMLU EKİP BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ TAHMİNİ BÜTÇE AÇIKLAMALAR
10.Sosyal ve kültürel faaliyetler vasıtasıyla öğrencilerimizin özgüvenlerini ve duyarlılıklarını arttırmak. Okul bahçesine çiçek dikilmesi ve belirlenen doğa ortamlarına her yıl 20 adet fidan dikilerek planlı dönem sonuna kadar dikilen fidan sayısını 100’e çıkartmak. Okul Güzelleştirme Ekibinin Oluşturulması Öğretmenler Kurulu / Yönetim I.Dönem Öğretmenler Kurulu    

 

 

 

Fidan Dikimi Okul Güzelleştirme Ekibi Eylül 2019 Haziran 2020
Etkinliklerin Değerlendirilmesi Okul Güzelleştirme Ekibi Haziran 2020
11.Amaç ve hedeflere ulaşabilmeyi sağlayan stratejik yönetim anlayışını yerleştirmek, yönetsel ve kalite süreçlerinin eğitim politikalarına, stratejik plana ve mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak amacıyla daha etkin yönetim, denetim sistemi oluşturmak.

 

1.Kurumda çalışanların adil bulduğu bir performans değerlendirmesigerçekleştirmek.

2.Kurumun yönetsel ve kalite süreçlerinin eğitim politikalarına, stratejik plana ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

3. Planlı dönem boyunca Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde stratejik yönetim anlayışını yerleştirmek.

Ekiplerin Oluşturulması Öğretmenler Kurulu / Yönetim Eylül 2019 Haziran 2020    

 

 

 

 

 

 

Bilgilendirici Seminer Düzenlenmesi Yönetim I.Dönem Öğretmenler Kurulu
Performans Değerlendirilmesi Yönetim Haziran 2020

 

 

 

STRATEJİK PLAN EKİBİ

SIRA AD/SOYAD ÜNVAN İMZA
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      

Yukarıda sunulan Özel Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2019/2023 yılı Stratejik Planı 75 sayfadan ibaret olup tarafımdan incelenmiş ve imza altına alınmıştır.

Osman Cemil KÜÇÜK

OKUL MÜDÜRÜ

Uygundur

…../…./20…

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

 

Erken Kayıt Avantajı Sınırlı Sayıda!
Erken kayıttan yararlanmak için hemen bize ulaşın
İletişim